Σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου οι Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

Πιο απλοποιημένος και σαφής είναι ο νέος Αγορανομικός Κώδικας που μετονομάστηκε σε «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2044/22-08-2013).

Αποτελείται πλέον από 140 άρθρα και καταργούνται όλα τα άρθρα της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, που εκδόθηκαν μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΥΑ Αριθμ. Α2-3391 ΦΕΚ Β’ 1388/13.07.2009), εκτός των άρθρων 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» καθώς και κάθε άλλη Αγορανομική Διάταξη.

Σκοπός του τροποποιημένου και πιο «λακωνικού» κανονισμού είναι να γίνουν περισσότερο και ευκολότερα κατανοητοί προς τους καταναλωτές, τους εμπόρους και τους παραγωγούς οι κανόνες που διέπουν τα προϊόντα, τη διακίνηση και διάθεσή τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Ο κανονισμός είναι κατηγοριοποιημένος, έχει πιο απλή και σαφή δομή και χωρίζεται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, σε ενότητες και υποενότητες.

Όσον αφορά στο κρέας το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις «Ενδείξεις και Επισημάνσεις Εδώδιμων Προϊόντων – Ειδικές Διατάξεις»

Χωρίζεται στο κεφάλαιο 4 με το άρθρο 15 «Πεδίο Εφαρμογής» και στις υποενότητες: Στάδιο σφαγής, Στάδιο Χονδρικής και Στάδιο Λιανικής. Περιλαμβάνει επίσης την Ενότητα 4,5 και το άρθρο 37 που αναφέρεται στα Πτηνοτροφικά Προϊόντα.

Επίσης το κεφάλαιο 7 που αφορά στις Υπηρεσίες – Εστίαση / Αναψυχή γίνεται στο άρθρο 93 αναφορά στα παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.

Επιπλέον στο κεφάλαιο 11 γίνεται ειδική αναφορά στα όργανα μέτρησης και ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας.

Αναλυτική παρουσίαση του Κανονισμού θα δημοσιευθεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού Meat Place που κυκλοφορεί σύντομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τους νέους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

You might also like