ΕΦΕΤ: Για τα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατόπιν συνεχών ερωτημάτων από χειριστές τροφίμων και επιχειρήσεις σε σχέση με την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και τους ενδιαφερομένους προς εκπαίδευση χειριστές τροφίμων να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την ενημέρωση που πιθανώς λαμβάνουν για την εκπαίδευσή τους και να έρχονται σε επικοινωνία με το Τμήμα Εκπαίδευσης (210-6971611 – 210-6971523) της ανωτέρω Διεύθυνσης για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία επί των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Επίσης, για την αποφυγή πιθανής παραπλάνησης, καλούνται οι επιχειρήσεις και οι χειριστές τροφίμων, αν παρατηρήσουν ισχυρισμούς από φορείς ότι π.χ. εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή λάβουν άλλα παραπλανητικά δημοσιεύματα μη σχετικά με τη διαδικασία που ορίζεται στην Υ.Α. 14708/2007 για τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, να επικοινωνούν άμεσα με το αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής του Ε.Φ.Ε.Τ. για περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται τέλος ότι οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 14708/10.8.2007.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της ανωτέρω Υ.Α – Έλεγχος Εκτέλεσης των Προγραμμάτων – Κυρώσεις :

Κυρώσεις

«1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ με έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων, τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται (στο παρουσιολόγιο) σε ειδικό έντυπο και θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.

Ως τέτοιες παραβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται:

• η μη έγκαιρη κοινοποίηση ματαίωσης διεξαγωγής του προγράμματος στον ΕΦΕΤ

• η υποβολή δηλώσεων, εντύπου ή δισκέτας ή ηλεκτρονικού αρχείου με αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία

• η μη τήρηση των προβλεπόμενων από την παρούσα

• όταν οι χώροι επιμόρφωσης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου

3. Φορείς που χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για εκπαίδευση ή κατάρτιση σε προγράμματά τους ισχυρισμούς ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με τον ΕΦΕΤ ή ότι στην περίπτωση μη εκπαίδευσής τους ο ΕΦΕΤ θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους «παραπλανητικούς» ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τους φορείς που χρησιμοποιούν το λογότυπο του ΕΦΕΤ ή αναφέρουν τον εκπαιδευτή ως «επίσημο εκπαιδευτή» ή αντίστοιχο αντί του όρου «εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΕΦΕΤ.»…».

Καλούνται οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων για την ορθή και πιστή τήρηση των ανωτέρω.

You might also like