Νέος Νόμος για την εποπτεία της αγοράς έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση

Τέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ. Αλέξη Χαρίτση, στις 2/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου πλαισίου με τίτλο «Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Σκοπός αυτού του νόμου – πλαισίου είναι:

α) η θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών που διέπουν την εποπτεία και τους ελέγχους,

β) η εισαγωγή κοινών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εποπτείας,

γ) ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αρχών και των υπαλλήλων που ασκούν εποπτεία, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων.

Βασικά σημεία του σ/ν πλαισίου:

1. Επιπλέον των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών (νομιμότητας, αναλογικότητας κλπ) εισάγονται ειδικές αρχές και κανόνες που ολοκληρώνουν ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο αρχών για την εποπτεία και την ελεγκτική δραστηριότητα (πχ προτεραιότητα υποστήριξης της συμμόρφωσης, της επιλογής ενεργειών για μείωση ή αποτροπή του κινδύνου κλπ).

2. Προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο της εποπτείας και εισάγεται ενιαία μεθοδολογία σχεδιασμού και στόχευσης των ελέγχων και μεθοδολογία κατάρτισης προγράμματος ελέγχων στη βάση σαφών και συγκεκριμένων κριτηρίων (κίνδυνος, μέγεθος οικονομικής δραστηριότητας, ιστορικό συμμόρφωσης, ύπαρξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων).

3. Καθορίζεται ενιαία διαδικασία και σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών.

4. Καθορίζονται γενικοί κανόνες για τη διενέργεια των ελέγχων (προετοιμασία ελέγχου, διαδικασία διενέργειας, διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης).

5. Καθορίζονται κοινοί κανόνες επιβολής κυρώσεων.

6. Εισάγεται ως βασική αρχή η υποστήριξη της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των προϊόντων στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την εποπτεία της αγοράς. Η υποστήριξη υλοποιείται μέσω αναλυτικής ενημέρωσης του ελεγχόμενου για τις υποχρεώσεις του και διαδικασίας συμβουλών και συστάσεων προκειμένου να συμμορφωθεί. Άρα πρωταρχικός σκοπός της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της συμμόρφωσης ξεφεύγοντας από το απαρχαιωμένο και αναποτελεσματικό μοντέλο του κράτους – «τιμωρού» με την επιβολή εξαντλητικών και μη αναλογικών πολλές φορές κυρώσεων, οι οποίες οδηγούν συνήθως τους ελεγχόμενους σε προδικαστικές προσφυγές και δικαστικές ενέργειες, που επιβαρύνουν τη δημόσια διοίκηση και τη Δικαιοσύνη.

7. Εισάγεται η χρήση των φύλλων ελέγχου, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τυποποίηση της διαδικασίας.

8. Καθορίζονται οι βασικές γενικές λειτουργίες των εποπτευουσών αρχών.

9. Εισάγεται στοχοθεσία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

10. Προβλέπεται ένα μοντέλο διοίκησης για κάθε πεδίο εποπτείας (Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης/ελεγκτικές αρχές) και η υποστήριξη του συντονισμού του νέου συστήματος από αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

11. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία θα εξειδικεύσουν τις γενικές αρχές που τίθενται με το νόμο – πλαίσιο για κάθε ένα από τα πεδία εποπτείας και θα καθορίσουν την αρμόδια Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, καθώς και τις αντίστοιχες Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης (ελεγκτικές αρχές).

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα όλων των ενεργειών ελέγχων που καλύπτει το εύρος, από τον προγραμματισμό των ελέγχων, επί τη βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου, μέχρι την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου με τη χρήση των φύλλων ελέγχου και το ιστορικό συμμόρφωσης κάθε οικονομικού φορέα.

Άρθρο 19 – Ελεγκτές

1. Οι εποπτεύοντες υπάλληλοι (ελεγκτές) ορίζονται πάντοτε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Καθήκοντα εποπτείας ανατίθενται αποκλειστικά σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις και επιπροσθέτως διαθέτουν επαρκή εμπειρία στη διεξαγωγή του ελέγχου ή επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο εποπτείας της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδων οικονομικών δραστηριοτήτων ή προϊόντων. Οι αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση εποπτείας των οικονομικών φορέων και αιτιολογούν τον ορισμό των εποπτευόντων υπαλλήλων βάσει της επαρκούς εμπειρίας, των απαραίτητων γνώσεων και των απαραίτητων δεξιοτήτων.

3. Οι αρμοδιότητες των εποπτευόντων υπαλλήλων περιορίζονται στις αρμοδιότητες της εποπτεύουσας αρχής. Οι εποπτεύοντες υπάλληλοι (ελεγκτές) δεν ασκούν ενέργειες εποπτείας εκτός του αντικειμένου αρμοδιότητας εποπτείας της εποπτεύουσας αρχής την οποία αντιπροσωπεύουν και δεν εξετάζουν στοιχεία που σχετίζονται με ζητήματα εκτός του αντικειμένου αρμοδιότητας.

4. Όλοι οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα εποπτείας παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας προκειμένου να πραγματοποιούν ελέγχους.

Η Διεύθυνση Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου και Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες αρχές λαμβάνει πρωτοβουλία για την διοργάνωση τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για την βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων τους και συντονίζει το ενιαίο του περιεχομένου τους. Οι εποπτεύουσες αρχές στη συνέχεια μεριμνούν για τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για υπαλλήλους σε περιπτώσεις αλλαγών της κείμενης νομοθεσίας και των προβλεπόμενων διαδικασιών του αντικειμένου αρμοδιότητάς τους.

5. Κατά τους πρώτους 6 μήνες οι εποπτεύοντες υπάλληλοι (ελεγκτές) λειτουργούν υπό την επίβλεψη εποπτευόντων υπαλλήλων (ελεγκτών) με μεγαλύτερη εμπειρία.

6. Οι εποπτεύουσες αρχές είναι υπεύθυνες για την ποιότητα της εργασίας των υπαλλήλων (ελεγκτών) τους. Πρωταρχικός στόχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 αποτελεί η πρόληψη και μείωση του κινδύνου που πραγματοποιείται κυρίως με τη προώθηση της συμμόρφωσης στις κείμενες απαιτήσεις. Οι εποπτεύουσες αρχές παρακολουθούν το έργο των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπάγονται σε αυτές ως μέρος της εσωτερικής διαχείρισης προσωπικού τους και παρέχουν συστάσεις για βελτίωση με βάση αναλύσεις των κάτωθι κριτηρίων απόδοσης: την αποτελεσματικότητα της εργασίας, και την αποδοτικότητα της εργασίας,

7. H αξιολόγηση της απόδοσης του εποπτεύοντος υπαλλήλου βασίζεται σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση συστάσεων σχετικά με την επιμόρφωση ή καθοδήγηση του υπαλλήλου.

Άρθρο 20 – Δικαιώματα των ελεγκτών

Κατά την άσκηση εποπτείας οι εποπτεύοντες υπάλληλοι απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των ορίων που ορίζει ο παρών Νόμος και η κείμενη νομοθεσία:

1. Ελεύθερη πρόσβαση κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο εποπτείας για τον έλεγχο της σχετικής περιοχής, των κτιρίων, εγκαταστάσεων, γραφείων, εξοπλισμού, προϊόντων, βιβλίων, εγγράφων, και άλλων στοιχείων εφόσον αυτό δικαιολογείται για τους σκοπούς του ελέγχου όπως προβλέπονται και εντός των ορίων που ορίζονται από ειδική νομοθεσία.

2. Δυνατότητα πρόσβασης στις απαιτούμενες πληροφορίες, λήψης αντιγράφων τους και ελέγχου των βιβλίων της επιχείρησης, των εγγράφων της επιχείρησης και άλλων σχετικών στοιχείων για τους σκοπούς του ελέγχου.

3. Δυνατότητα λήψης εξηγήσεων από τον οικονομικό φορέα υπό έλεγχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

4. Δυνατότητα λήψης δειγμάτων των ελεγχόμενων προϊόντων και άλλων υλικών της συγκεκριμένης παραγωγής, της υπηρεσίας ή του εμπορίου για ανάλυση, πραγματοποίηση δοκιμών και διεξαγωγή μετρήσεων στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Βιντεοσκόπηση και λήψη φωτογραφιών με σκοπό τη τεκμηρίωση των παραβάσεων εφόσον είναι εις γνώση του ελεγχόμενου και καταγράφεται στην έκθεση ελέγχου.

6. Άλλα δικαιώματα που περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία.

 

Για τη διαβούλευση πατήστε εδώ.

 

You might also like