Υποχρεωτική η άμεση εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων – Διαδικασία εγγραφής

Η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας κοινοποίησε επείγουσα ανακοίνωσή με την οποία ενημερώνει όλα τα μέλη της για την υποχρέωση άμεσης εγγραφής τους στο «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών». Δίνει επίσης χρήσιμες οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής.

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών – Διαδικασία εγγραφής

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το θέμα που δημοσιεύτηκε προ ημερών στον τύπο σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών» και κατόπιν επαφών με το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ στην παρούσα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Μητρώο και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Προθεσμία εγγραφής: Σύμφωνα με την απόφαση 366/138268 του ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ Β΄ 4831/29-12-2017), η εγγραφή σας θα πρέπει να γίνει άμεσα, εντός ενός μηνός από την έκδοση της. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ωστόσο με το ΥΠΑΑΤ πληροφορηθήκαμε ότι η εφαρμογή θα δέχεται εγγραφές και μετά την 29η Ιανουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι: Μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ, ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης της Βεβαίωσης εγγραφής. Αναφορικά με το διάστημα ενός μηνός που δίνεται για την ολοκλήρωση εγγραφών στο ΕΜΕΑΠΕΕ, διευκρινίζεται ότι το διάστημα αυτό είναι ενδεικτικό και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο ΕΜΕΑΠΕΕ.

Ποιοι υποχρεούνται να εγγραφούν: Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο έχουν όλοι οι έμποροι που εμπορεύονται οποιαδήποτε ποσότητα αγροτικών προϊόντων από εγχώριους παραγωγούς ή συνεταιρισμούς παραγωγών.

§ 3 και 4, Άρθρο 1 του Άρθρου 50 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11-02-2014)

3. Ως έμπορος αγροτικών προϊόντων θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ( Α΄ 297) και αγοράζει ή διαμεσολαβεί στην αγορά εγχώρια παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 ( Α΄ 151) ή από συλλογικές οργανώσεις των ανωτέρω προσώπων, με σκοπό την πώληση, μεταπώληση, μεταποίηση ή και διάθεσή τους στην αγορά με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 4. Ως έμπορος εφοδίων και εισροών θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 και προμηθεύει τα εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. πρόσωπα ή τις συλλογικές οργανώσεις τους με τα προϊόντα της παραγράφου 2.»

Διαδικασία Εγγραφής: Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει μόνο online από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, και ειδικότερα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών, http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2, όπου επιλέγετε το φίλτρο «Για τον έμπορο» και εν συνεχεία την επιλογή «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών». Για την εγγραφή σας απαραιτήτως θα πρέπει να συνδεθείτε ως χρήστης, επιλέγετε «σύνδεση» και σας εμφανίζεται ένα παράθυρο αποδοχής χρήσης και  εν συνεχεία προχωράτε στην «εγγραφή χρήστη» για τη δημιουργία λογαριασμού. Μετά την δημιουργία λογαριασμού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ως εγγεγραμμένος χρήστης σύνδεση και εν συνεχεία να προχωρήσετε με την εγγραφή σας. Εισάγετε τα στοιχεία χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), τα οποία θα σας έχουν σταλεί  στο email που δηλώσατε στο βήμα της εγγραφής χρήστη, και επιλέγετε «σύνδεση». Εν συνεχεία από την επιλογή «επιλογή υπηρεσίας» επιλέγετε «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων». Για την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να γνωρίζετε τα κάτωθι:

•             Αριθμό Μητρώου για τα κλαδικά μητρώα του ΥΠΑΑΤ που είστε εγγεγραμμένος και έχουν άμεση σχέση με το Μητρώο

•             Στοιχεία επικοινωνίας ( Διεύθυνση, τηλέφωνο…), Ταυτοποίησης ( Επώνυμο – Επωνυμία ….), Δικαστικές Αρχές που υπάγεστε, για τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και των νομίμων εκπροσώπων.

Επιλέγετε επόμενο και σας εμφανίζονται στην οθόνη τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε (κλαδικά μητρώα, ΑΜ ΓΕΜΗ, ΔΟΥ και αν πρόκειται για Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο)..

Και εν συνεχεία προχωράτε στις επόμενες καρτέλες της αίτησης εγγραφής.

Δικαιολογητικά: Στην αίτηση εγγραφής σας θα πρέπει να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 «Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο» του Ν. 3955, ΦΕΚ Α΄ 89/20-04-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11-02-2014), ως κάτωθι:

«Άρθρο 4, Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο»

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75), (στο εξής αίτηση – υπεύθυνη δήλωση), μόνο ηλεκτρονικά, σε βάση πληροφοριών που τηρείται και ενημερώνεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω ψηφιακής υπηρεσίας αναρτημένης στον επίσημο ιστότοπο του ίδιου Υπουργείου.

β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης − υπεύθυνης δήλωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄125). Η εγγραφή των εμπόρων στο Μητρώο γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης.

3. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι:

α) αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων τους,

β) παρέχουν άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δημοσιοποιήσει, δια του Μητρώου, την ταυτότητα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., τον τομέα εμπορικής δραστηριότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Κ.Α.Δ.,

γ) βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄153). Αν υπάρχει εκκρεμής αίτηση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης,

δ) αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση,

ε) αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση,

στ) βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά ενήμεροι,

ζ) βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 (Α΄282), όπως ισχύει, η) βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ή των έννομων καταστάσεών τους, που βεβαιώνονται με την αίτηση− υπεύθυνη δήλωση. Τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επαληθεύονται ηλεκτρονικά από τους εγγεγραμμένους εμπόρους σε ετήσια βάση.

4. Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων καταθέτουν επιπρόσθετα εγγυητική επιστολή, ετήσιας διάρκειας, από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα οποία ορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο επαναπροσδιορισμός και η αντικατάστασή της, η αποδέσμευσή της, τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, ειδικά θέματα για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

(Η εγγυητική επιστολή, έχει πλέον καταργηθεί.)

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώσεων, στην εγγραφή των αιτούντων, στο ακριβές περιεχόμενο του Μητρώου, στα δεδομένα που καταγράφονται σε αυτό, στους ελέγχους που ασκούνται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο εμπόρους και κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το περιεχόμενο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.»

Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται, αλλά θα ζητηθούν ως φυσικά έγγραφα από τον ελεγκτή σε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία της Ένωσης μας (2310 778530, 09:00-13:00) ή στη Γεωτεχνικών ελέγχων και Επιθεωρήσεων (κα. Αποστολάκη, 210 2125047, κ. Γούλας, 210 212 5170). Για απορίες τεχνικής φύσεως αναφορικά με την εγγραφή σας στο σύστημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αριθμό εξυπηρέτησης 1540 του ΥΠΑΑΤ.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Ι. Τσέρνος

Ο Γεν. Γραμματέας, Χ. Κεπαπτσόγλου

 

 

 

You might also like