Διενέργεια διαγωνισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών

Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών προκηρύσσει την, με απευθείας διαπραγμάτευση, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής – τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Παιωνίου 25), μέχρι την Δευτέρα 14η Μαίου 2018, και ώρα 10:00 π.μ..

Αναλυτικά η ανακοίνωση του διαγωνισμού αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγματεύσεις ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών κοπής – τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ανακοινώνουμε ότι, μετά την, με αριθμ. Πρωτ. 1090/5798720-04-2018, Απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την, με απευθείας διαπραγμάτευση, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής – τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Προσφορές γίνονται δεκτές από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Παιωνίου 25), μέχρι την Δευτέρα 14η Μαίου 2018, και ώρα 10:00 π.μ..

Πληροφορίες και αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Α.). Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται επίσης στο παρόν έγγραφο.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγ. Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται, όπως την αναρτήσουν στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της ΣΧΟΛΗΣ

ΜΠΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών :

1. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Ξενοφώντος 5 Τ.Κ. 10557 Αθήνα

2. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ακαδημίας 7 Τ.Κ. 10671 Αθήνα

3. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα (Για τη Δημοσίευση στα Οικονομικά Χρονικά)

4. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγ. Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Καποδιστρίου 24 Τ.Κ. 106 82 Αθήνα

5. Π.Ο.Κ.Κ.

Μενάνδρου 54 Αθήνα, Τ.Κ. 104 31

6. Σύλλογος Κρεοπωλών Πειραιά

Γούναρη 21-23 Πειραιάς. Τ.Κ. 181 31

7. Σύλλογος Κρεοπωλών Αθήνας

Αγ. Κωνσταντίνου 6 Ομόνοια, Τ.Κ. 104 31

8. Μέλη μόνιμης επιτροπής

Κατέρης Βασίλειος, Ασπρουλάκης Μερκούριος, Πλέσσα Αγγελική

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΦΑΓΙΩΝ

1. Περιγραφή

Παροχή σφάγιων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Α) τα οποία θα τεμαχιστούν για τις ανάγκες εκπαίδευσης ( κοπή, αποστέωση, παρουσίαση), τα οποία εν συνεχεία θα επιστραφούν, με απομείωση ( φύρα ) και μείωση της εμπορικής τους αξίας.

2. Είδος

Α. Σφάγια βοοειδών

Β. Σφάγια χοίρων

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Τα σφάγια βοοειδών πρέπει να είναι ποιότητας ΑU2 με βάρος τεταρτημορίου 70-90 Kgr.

– Τα σφάγια χοίρων θα είναι σε μισάδια ( ημιμόρια) μαδητού τύπου, ποιότητας S, Ε και U και βάρους 70-90 Kgr.

– Τα σφάγια βοοειδών δεν πρέπει να έχουν σφαγεί πάνω από δέκα ( 10) ημέρες, και τα σφάγια των χοίρων πάνω από πέντε (5)ημέρες.

4. Παράδοση –Χρόνος –Τόπος

Ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει τη μεταφορά φόρτωση-εκφόρτωση και τοποθέτηση των σφάγιων στον ψυκτικό θάλαμο της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (Παιωνίου 25, Πλατεία Βικτωρίας) σε ποσότητα μέχρι τεσσάρων (4) τεταρτημορίων βοοειδών την ημέρα για είκοσι (20) συνεχείς εργάσιμες ημέρες ανά εκπαιδευτικό κύκλο.

Η παράδοση των σφάγιων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Η επιστροφή των τεμαχισμένων σφάγιων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά τους θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει τελάρα-σακούλες-σχοινιά και τσιγκέλια για τη μεταφορά των τεμαχισμένων σφάγιων.

5. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για σφάγια βοοειδών, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της εκπαίδευσης αφορά στα βοοειδή.

6. Αξία – Δαπάνη

Η δαπάνη θα βαρύνει το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας, Κ.Α. 0899, προϋπολογισθείσα δαπάνη κατ’ ανώτατο ύψος 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

You might also like