Ευρω-προτάσεις για τον γαλακτοκομικό τομέα

Επτά άξονες παρεμβάσεων στην ευρωπαϊκή αγορά αγελαδινού γάλακτος εισηγείται στην έκθεση που εκπόνησε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο μετά την κρίση που εκδηλώθηκε στον γαλακτοκομικό τομέα. Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας, θα πρέπει να γίνουν στα εξής επίπεδα:

– Συμβατικές σχέσεις μεταξύ γαλακτοπαραγωγών και γαλακτοβιομηχανιών: Μεγαλύτερη χρήση των επισήμων γραπτών συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται εκ των προτέρων, σχετικά με τις παραδόσεις νωπού γάλακτος (οι οποίες θα καλύπτουν την τιμή, την ποσότητα, το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων και τη διάρκεια της σύμβασης), μέσω κατευθυντηρίων γραμμών ή νομοθετικής πρότασης, και οι οποίες ενδέχεται να καταστούν υποχρεωτικές από το κράτος μέλος.

– Συλλογική διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών: Ενδεχόμενη πρόταση διάταξης που θα επιτρέπει στις οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών να διαπραγματεύονται από κοινού τους όρους των συμβάσεων που συνάπτουν με τις γαλακτοκομικές μονάδες, περιλαμβανομένης της τιμής. Ανεξάρτητα από το αν είναι μόνιμη ή προσωρινή (αλλά με επαρκή διάρκεια), η διάταξη πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση.

– Ενδεχόμενος ρόλος των διακλαδικών οργανώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα: Εξέταση του κατά πόσον οι ισχύουσες διατάξεις για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να εφαρμοστούν και στον γαλακτοκομικό τομέα.

– Διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων: Περαιτέρω βελτίωση του μέσου παρακολούθησης των ευρωπαϊκών τιμών τροφίμων, και εξέταση της δυνατότητας παροχής περισσότερων στοιχείων από την EUROSTAT και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (π.χ. όσον αφορά στις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων).

– Μέτρα παρέμβασης στην αγορά και προθεσμιακές αγορές: Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας μέσων για τη μείωση της αστάθειας του εισοδήματος, συμβατών με το «πράσινο κουτί», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διευκόλυνσης της χρήσης προθεσμιακών αγορών, ειδικότερα μέσω στοχοθετημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

– Προδιαγραφές εμπορίας και επισήμανση της προέλευσης: Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διαφόρων λύσεων όσον αφορά στην επισήμανση του "τόπου γεωργικής παραγωγής" για τα βασικά πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα και να επιδιωχθεί η πρόβλεψη διαφορετικής επισήμανσης για τις απομιμήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων.

– Καινοτομία και Έρευνα: Βελτίωση όσον αφορά στην κοινοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων για καινοτομία και έρευνα εντός του υπάρχοντος πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καθορίσουν σαφείς προτεραιότητες για τον γαλακτοκομικό τομέα ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός των εθνικών και των κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

You might also like