Διαγωνισμος για το Leader μέχρι 8 Σεπτεμβρίου

Προκήρυξη για την επιλογή τοπικού προγράμματος Leader εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του άξονα 4 (Εφαρμογή της προσέγγισης Leader) του προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013".

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό μέχρι 7.000.000 ευρώ, ενώ να σημειωθεί ότι ο άξονας 4 του ΠΑΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 224.570.000 ευρώ και κατά 70.127.261 ευρώ από εθνικούς πόρους.

Η διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος του άξονα 4 του ΠΑΑ θα υλοποιηθεί μέχρι το 2015. Αντικείμενο της προκήρυξης Η προκήρυξη αποσκοπεί στην επιλογή:

  • περιοχής που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές παρέμβασης των ήδη εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων του άξονα 4 του ΠΑΑ που επιλέχτηκαν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές εφαρμογής του άξονα 3 του ΠΑΑ,
  • του τοπικού προγράμματος Leader που θα εφαρμοσθεί στην περιοχή αυτή,
  • του τοπικού εταιρικού σχήματος (Ομάδας Τοπικής Δράσης) που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει το τοπικό πρόγραμμα Leader στην περιοχή αναφοράς του, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
You might also like