Νέοι κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα

Στις 12 Οκτωβρίου 2010, η Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων επικύρωσε τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα (ο οποίος αντικαθιστά τον ισχύοντα Κανονισμό 1774/2002 και μια σειρά άλλων νομοθετικών πράξεων). Τα μέτρα αυτά αναμένεται να απλουστεύσουν τους ελέγχους, να μειώσουν το διοικητικό φόρτο και το κόστος των επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων.

Ειδικότερα, οι κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή, και οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Μαρτίου 2011 (μαζί με την έναρξη εφαρμογής του Καν. 1069/2009), θα απαλλάσσουν από τους ελέγχους, ασφαλή προϊόντα όπως οι μεταποιημένες και συσκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς, το βιοντίζελ, τα δέρματα. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν ακόμη σημαντικά το διοικητικό φόρτο για τη χρήση των ζωικών υποπροϊόντων σε φάρμακα και διαγνωστικά μέσα.

Σύμφωνα με τους νέους εφαρμοστικούς κανόνες, καθορίζεται ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής για τις τροφές ζώων συντροφιάς, για το βιοντίζελ, για τα δέρματα και μια σειρά άλλων προϊόντων. Δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία, που περιορίζει τους κινδύνους για την υγεία, είναι δικαιολογημένο να απελευθερωθούν από τους κτηνιατρικούς ελέγχους. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, “θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι στις βασικές εστίες υγειονομικών κινδύνων”.

Με τη νέα κατάσταση, προβλέπεται επιπλέον ότι τα ζωικά υποπροϊόντα οποιασδήποτε κατηγορίας θα μπορούν να εισαχθούν για ερευνητική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτά τα υλικά θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

Ιστορικό

Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι υλικά ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε χρόνο σε όλη την Ε.Ε., πάνω από 20 εκατομμύρια τόνους ζωικών υποπροϊόντων προκύπτουν από σφαγεία, εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, φάρμες. Με τον Κανονισμό 1069/2009, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσαν τις βασικές αρχές για το πώς κατηγοριοποιούνται τα ζωικά υποπροϊόντα. Αυτή η κατηγοριοποίηση ποικίλλει ανάλογα με τον κίνδυνο που αυτά τα υποπροϊόντα ενέχουν, και καθορίζει πώς θα πρέπει να συλλέγονται, να μεταφέρονται, να μεταποιούνται, να χρησιμοποιούνται ή να διατίθενται. Ο Κανονισμός καθόριζε επίσης τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση. Οι νέοι εφαρμοστικοί κανόνες καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες του 1069/2009 κι έχουν συνταχθεί μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. και σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

You might also like