Τρόφιμα σε λογικές τιμές ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει μία δυναμική γεωργική πολιτική, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα σε λογικές τιμές, κυρίως μέσω της καταπολέμησης της κερδοσκοπίας στις αγορές βασικών προϊόντων και της αντιμετώπισης του φαινομένου του γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού. Η άνοδος της ζήτησης για τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο και το γεγονός ότι το 16% των Ευρωπαίων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας καθιστούν την πρόσβαση στην τροφή ένα ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα.

Η μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ, γνωστή ως Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία συζητείται αυτό το διάστημα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θα πρέπει να διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για όλους, να διαφυλάσσει τη ζωτικότητα της αγροτικής Ευρώπης και να εξασφαλίζει τη συνέχιση της γεωργικής παραγωγής στο σύνολο της ΕΕ. Σε αυτά συμφώνησαν οι ευρωβουλευτές εγκρίνοντας το σχετικό ψήφισμα με εισηγήτρια την Daciana Octavia Sârbu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία).

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ακόμη ότι η μελλοντική ΚΓΠ χρειάζεται να διασφαλίσει την πρόσβαση στα τρόφιμα και τις προσιτές τιμές τους, μέσω ενός ικανοποιητικού εφοδιασμού τροφίμων, να στηρίξει την ενημέρωση γύρω από την υγιεινή διατροφή και να βοηθήσει στη βελτίωση της εφαρμογής διατροφικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη, όπως τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία.

Καταπολέμηση της κερδοσκοπίας

Στο ψήφισμα υποστηρίζεται, επίσης, ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να βοηθούν τη γεωργική παραγωγή να ξεπεράσει τις κρίσεις και να μην επιτρέπουν στη κερδοσκοπία την πρόκληση μεγάλης αστάθειας των τιμών. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές η κερδοσκοπική συμπεριφορά είναι υπεύθυνη για περίπου το 50% της πρόσφατης ανόδου των τιμών. Παραδείγματος χάριν, η πρόσφατη αύξηση των τιμών των συμβολαίων για το σιτάρι ανήλθε σε 70% μέσα σε δύο μήνες.

Για αυτόν το λόγο, το ΕΚ ζητά την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών συναλλαγών. Υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε προς την κατεύθυνση αυτή η Προεδρία της ομάδας G20.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι τα παράγωγα βασικών προϊόντων διαφέρουν από άλλα χρηματοπιστωτικά παράγωγα και προτείνουν ότι αυτά θα πρέπει να "αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μόνο από τους φορείς που έχουν νόμιμα συμφέροντα για την προστασία των γεωργικών προϊόντων έναντι των κινδύνων".

Κίνητρα στους νέους γεωργούς

Στο ψήφισμα τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που πρέπει να παίξουν οι νέοι γεωργοί στη νέα ΚΓΠ. Μόνο το 7% των ευρωπαίων γεωργών είναι κάτω των 35 ετών, ενώ 4,5 εκατομμύρια γεωργοί θα συνταξιοδοτηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ενίσχυση των μέτρων ενθάρρυνσης των νέων γεωργών, όπως είναι τα επιδόματα εγκατάστασης και τα επιδοτούμενα επιτόκια.

Παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία ενός "στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα", με αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της πείνας και αποθέματα για τη ρύθμιση των τιμών. Η διαχείριση αυτών των αποθεμάτων θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν κοινό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή στον FAO. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να παίξει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυτού του στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα.

You might also like