Αλλαγές στους όρους εμπορίας άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων

Τροποποιήσεις στους Κανονισμούς 853/2004 και 854/2004, που αφορούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τροποποιήσεις αφορούν τα εκτρεφόμενα και τα άγρια θηράματα και επήλθαν με δύο νέους Κανονισμούς, τον 150/2011 και τον 151/2011. Πρόκειται για τους Κανονισμούς 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους οποίους, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κρέατος εκτρεφομένων και αγρίων θηραμάτων.

Οι δύο νέοι Κανονισμοί θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 11 Μαρτίου.

O 150/2011, μεταξύ άλλων, θεωρεί περιττή την παρουσία του επίσημου κτηνιάτρου ή του εγκεκριμένου κτηνιάτρου σε όλη τη διάρκεια της σφαγής και της αφαίμαξης στην εκμετάλλευση, στις περιπτώσεις που οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που εκτελούν τις διαδικασίες σφαγής διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό ικανότητας και μπορούν να βεβαιώσουν την εκτέλεση της σφαγής και της αφαίμαξης. Ο συγκεκριμένος Κανονισμός τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ του 853 για τα εκτρεφόμενα και τα άγρια θηράματα και το κρέας των εκτρεφόμενων και των άγριων θηραμάτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κανονισμός 151/2011 έρχεται να τροποποιήσει το Παράρτημα Ι του 854/2004 όσον αφορά τα εκτρεφόμενα θηράματα, προβλέποντας ότι «Όταν η αρμόδια αρχή επιτρέπει στον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων να βεβαιώνει ότι η σφαγή και η αφαίμαξη των ζώων έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες, ο επίσημος ή ο εγκεκριμένος κτηνίατρος διενεργεί τακτικούς ελέγχους σχετικά με την απόδοση του προσώπου που πραγματοποιεί τη σφαγή και την αφαίμαξη».

Τον 150/2011 μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον 151/2011 μπορείτε να δείτε εδώ.

You might also like