Ευρωπαϊκή Οδηγία για να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις αποπληρωμές

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων αποπληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές είναι γνωστό και τίθεται με αυξανόμενα επιτακτικό τρόπο από πολλούς παράγοντες στην αγορά κρέατος. Ιδιαίτερα σήμερα, σε καιρούς που η έλλειψη ρευστότητας βασανίζει την αγορά, μερικοί χαρακτηρίζουν στραγγαλισμό το να προμηθεύουν κάποιον με εμπόρευμα και να περιμένουν 6-9 μήνες για να αποπληρωθούν.

Υπό το πρίσμα αυτό, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου) η Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων».

Είχε προηγηθεί από τις 24 Ιανουαρίου η έγκριση της Οδηγίας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οδηγία 2011/7, λοιπόν, που έρχεται να αντικαταστήσει την 2000/35/ΕΚ, και εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές που έχουν χαρακτήρα αμοιβής στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, ορίζει ότι ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Εφόσον ο χρόνος αποπληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία αποπληρωμής που καθορίζεται στη σύμβαση δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ρητά συμφωνείται στη σύμβαση.

Το χρονικό όριο των 30 ημερών ισχύει και όταν οφειλέτης είναι το Δημόσιο. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 60 το πολύ ημέρες αν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία ειδικού περιεχομένου (π.χ. υπηρεσίες υγείας).

Η Οδηγία αρχίζει να ισχύει από τις 15 Μαρτίου και τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο δύο ετών για να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο.

Το κείμενο της Οδηγίας με όλες τις λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε εδώ.

You might also like