Πλήγμα στην κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί

Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως 4.062 επιχειρήσεων επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα υπέστη νέο πλήγμα από τη βαθιά κρίση που πλήττει την οικονομία της χώρας. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών 4.065 εταιρειών που έκανε η ICAP Group.

Το δείγμα της έρευνας περιέλαβε 4.062 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 923 είναι βιομηχανικές, οι 1.111 εμπορικές, οι 248 εταιρείες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, οι 347 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και 1.433 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών).

Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων αυτών προέκυψε απόλυτη στασιμότητα των συνολικών πωλήσεων το 2010 (€74,624 δισ.), έναντι του προηγουμένου έτους (€74,628 δισ.), υποχώρηση των μικτών κερδών (-11,6%) και σημαντική μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (κατά 48,7% ή €2,15 δισ.).

Την αρνητική αυτή εξέλιξη επιδείνωσε η έντονη αύξηση (+44%) των μη λειτουργικών εξόδων (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), με συνέπεια τελικά τη μεγάλη μείωση των κερδών προ φόρου (κατά 69,5%), τα οποία και διαμορφώθηκαν σε €1,27 δισ. το 2010, έναντι αντίστοιχων κερδών € 4,14 δισ. το 2009 (απώλειες κερδών ύψους €2,88 δισ.).

Επίσης υποχώρησαν κατά 2% τα ίδια κεφάλαια, ενώ διευρύνθηκε ο συνολικός δανεισμός των επιχειρήσεων, με έμφαση κυρίως στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά 5,6% ή €2,1 δισ., ενώ αντίθετα οι μακροπρόθεσμος δανεισμός μειώθηκε κατά 4,7%. Το γεγονός αποδίδεται ως ένα βαθμό σε ανάλογη στάση του τραπεζικού τομέα, που αφορά την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων πιστώσεων, ενώ παράλληλα προτιμάται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κυρίως με βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Αξίζει να επισημανθεί βέβαια, ότι οι έξι κορυφαίες εταιρείες βάσει κερδοφορίας για το 2010 παρουσίασαν από κοινού συνολικά κέρδη προ φόρου ύψους €2,58 δισ.

Αύξηση πωλήσεων (κατά 12,8%) παρουσιάζουν οι 923 βιομηχανικές επιχειρήσεις του δείγματος, οι οποίες και ανήλθαν σε €27,3 δισ. το 2010. Ο τομέας της βιομηχανίας, παρόλο που ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών, δεν απέφυγε την πτώση της κερδοφορίας, αφού οι επιχειρήσεις του τομέα παρουσίασαν αύξηση κόστους κατά 16,2%. Έτσι τα προ φόρου κέρδη των βιομηχανικών εταιρειών υπέστησαν ποσοστιαία μείωση 74,2% και διαμορφώθηκαν σε €188 εκ. περίπου το 2010, από €728 εκ. το 2009 (απώλειες κερδών ύψους €540 εκ.).

Τα αποτελέσματα του τομέα του εμπορίου επιβεβαίωσαν και πάλι το αρνητικό κλίμα που επεκράτησε στην αγορά το 2010, καθώς οι 1.111 εμπορικές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (μείωση κατά 5,4% ή €1,1 δισ.), και εντονότερη υποχώρηση των μικτών κερδών (κατά 12,6%). Η κερδοφορία τους υπέστη κάθετη πτώση (-76,3%), τα δε κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν σε €132,1 εκ. το 2010 από 558,7 εκ. το 2009 (απώλειες εσόδων €427 εκ. περίπου).

Η συνεχιζόμενη πτώση εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο και το 2010, οδήγησε σε οξεία επιδείνωση των αποτελεσμάτων των 248 τεχνικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 23,7% (ή μείωση κατά €567 εκ.), ενώ το τελικό αποτέλεσμα που ήταν ήδη ζημιογόνο και το προηγούμενο έτος, επιδεινώθηκε: οι ζημίες των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν σε €218,2 εκ. το 2010 έναντι ζημιών €47,1 εκ. του 2009.

Οι 347 τουριστικές εταιρείες μείωσαν τις πωλήσεις τους από €947,5 εκ. το 2009 σε €909,4 εκ. το 2010 (-4%), ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία μείωση των μικτών κερδών τους τα οποία υποχώρησαν κατά 14,2%, λόγω της μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τα καθαρά αποτελέσματα κατέγραψαν ζημιές ύψους €17,3 εκ., έναντι αντίστοιχων κερδών (προ φόρου) ύψους €3,1 εκ. του προηγουμένου έτους.

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υπήρξε υποχώρηση (κατά 5,2%) του συνολικού κύκλου εργασιών, από €26,7 δισ. το 2009 σε €25,3 δισ. το 2010 (απώλειες εσόδων σχεδόν €1,4 δισ.). Παρά την μείωση της κερδοφορίας τους κατά 59,3%, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,18 δισ. το 2010 (έναντι κερδών €2,9 δισ. το 2009), συμβάλλοντας στην τελική κερδοφορία του δείγματος των 4.062 εταιρειών σε ποσοστό 93,3%.

You might also like