Εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια σε πτηνοτρόφους

Στους δύσκολους καιρούς που (και) ο πτηνοτροφικός κλάδος διέρχεται, ήρθε να δώσει ένα χέρι βοήθειας το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η Απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η οποία προβλέπει ότι παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις και συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να απαντήσει στην κρίση ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία και η εγγύηση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, ώστε να χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις προβληματικές επιχειρήσεις.

Το ποσό των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ, ως εξής:

Α) Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40 εκατ. ευρώ ως ακολούθως:

− για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 άνω των 100 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 4,5% επί αυτού,

− για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 10 έως 100 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 5% επί αυτού,

− για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 κάτω των 10 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 5,5% επί αυτού.

Β) Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ και θα προσδιορίζεται για κάθε πτηνοτρόφο από τον αριθμό των παχυνόμενων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής προς 0,10 ευρώ ανά κοτόπουλο, καθώς και από τις όρνιθες αναπαραγωγής προς 1,5 ευρώ ανά όρνιθα αναπαραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η εν λόγω ΥΑ 2/20592/0025 (ΦΕΚ 1596/Β/ 6 – 7 – 2011).

You might also like