ΚΥΑ για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία ενισχύονται δράσεις του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής», προώθησε για υπογραφή ο υπουργός ΥΠΑΑ&Τ, Κ. Σκανδαλίδης.

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις θα ανέλθουν, για την περίοδο 2007-2013, συνολικά στο ποσό των 1.174.513.548,7 ευρώ, από το οποίο 753,9 εκατ. ευρώ αφορούν ανειλημμένες δεσμεύσεις που έχουν απορροφηθεί από το 2007 μέχρι σήμερα.

Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, και από εθνικούς πόρους.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των περισσότερων δράσεων του Μέτρου 214 που ως στόχο έχει την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ιδίως των γενετικών πόρων), καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει προγραμματιστεί η άμεση προκήρυξη των δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων».

Σε αμέσως επόμενη φάση αναμένεται η προκήρυξη της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» ενώ για το φθινόπωρο έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη των υπολοίπων δράσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για τους Δικαιούχους, καθώς και τα ποσά ενίσχυσης, λεπτομέρειες εδώ.

You might also like