Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για τις Χερσαίες Οδικές Μεταφορές

Από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου τρέχοντος έτους είναι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού χερσαίων οδικών μεταφορών.

Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών και στη θωράκισή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, προσβλέποντας:

• Στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας

• Στη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών – επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες

• Στη μείωση του κόστους μεταφορικού έργου μέσω της αύξησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και χρήση σύγχρονου εξοπλισμού

• Στη δημιουργία προϋποθέσεων μείωσης λειτουργικού κόστους, μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Το χρηματοδοτικό σχήμα των έργων αναλύεται ως ακολούθως:

• Μέχρι 70% μπορεί να αφορά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένης της αγοράς νέων οχημάτων

• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από €30.000 μέχρι €180.000. Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010) ή κατά περίπτωση διετίας.

Λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση, αλλά και για τις επιλέξιμες δαπάνες, μπορείτε να βρείτε εδώ.

You might also like