Στο κόσκινο των ελεγκτών

Κοινοτικούς ελέγχους σε πολλά πεδία (τροφίμων και κτηνιατρικού ενδιαφέροντος) θα δεχτεί η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες. Το πρόγραμμα αφορά τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες αλλά και σε Τρίτες Χώρες, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών. Η Ελλάδα θα ελεγχθεί τους επόμενους 11 μήνες στα εξής πεδία: i) Τρόφιμα ζωικής προέλευσης: πρόβειο κρέας (σφαγή – μεταποίηση), ii) Τρόφιμα ζωικής προέλευσης: πουλερικά (προγράμματα ελέγχου σαλμονέλας), iii) Φυτοφάρμακα, iv) Ασφάλεια ζωοτροφών, v) Υγεία των ζώων: Προγράμματα εκρίζωσης/παρακολούθησης για βρουκέλλωση, vi) Καλή διαβίωση των ζώων: Μεταχείριση στα πτηνοτροφεία (ωοπαραγωγές όρνιθες) – αυγά από μη διευθετημένους κλωβούς, vii) Ελεγχοι εισαγωγών: Τρόφιμα μη-ζωικής προέλευσης. Επίσης, πρόκειται να διεξαχθούν γενικοί έλεγχοι παρακολούθησης προόδου της χώρας για πεδία για τα οποία έχει ήδη επιθεωρηθεί.

Βέβαια για όλα τα πεδία ελέγχου, οι κοινοτικοί ελεγκτές θα έχουν να κάνουν συστάσεις, μια και συνήθως σε καμία χώρα η συμμόρφωση με τους κανόνες δεν είναι τέλεια. Εκείνο το σημείο όμως για το οποίο υπάρχει αγωνία είναι η συμμόρφωση της χώρας μας στην εντολή της Επιτροπής για κατάργηση από 1/1/2012 των μη διευθετημένων κλωβών στις όρνιθες ωοπαραγωγής. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο αγωνίας για πολλές ακόμη χώρες της Ε.Ε., αφού δεν φαίνεται ότι η συμμόρφωση έχει προχωρήσει και οι ελπίδες για παράταση της έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν ευοδώθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 οι ελεγκτές του ΓΤΚΘ θα ελέγξουν για το συγκεκριμένο τομέα 14 χώρες. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία ελέγχου, ο αριθμός των υπό επιθεώρηση χωρών είναι μικρότερος, πράγμα που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην εφαρμογή του Κανονισμού για τους μη διευθετημένους κλωβούς. Δείχνει επίσης και την ανησυχία της για τις καθυστερήσεις εφαρμογής του σε μια σειρά χωρών της Ε.Ε.

Συνολικά, 262 επιθεωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για το πρόγραμμα του 2012, που αντιστοιχούν σε περίπου 4.800 ημέρες εργασίας (χωρίς το χρόνο ταξιδιών). Ως συνήθως, έτσι και φέτος, οι επιθεωρήσεις στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων αποτελούν το κύριο μέρος του προγράμματος (71%). Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός ελέγχων ασφάλειας τροφίμων καλύπτουν επίσης την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Έτσι, 19% των ελέγχων θα επικεντρωθεί σε αυτούς τους τομείς, ενώ ένα επιπλέον 5% αφορά φυτοϋγειονομικούς ελέγχους. Οι γενικοί έλεγχοι παρακολούθησης για την επανεξέταση της συνολικής προόδου μιας χώρας αποτελούν στο φετινό πρόγραμμα άλλο ένα 5%.

Το 2012, το 64% των επιθεωρήσεων θα λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 5% των ελέγχων θα λάβει χώρα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 31% σε τρίτες χώρες. Με δεδομένο ότι το 15% των ελέγχων στις χώρες της Ε.Ε. αφορά τα συστήματα ελέγχου εισαγωγών των κρατών μελών, συνολικά οι έλεγχοι όσον αφορά τις εξαγωγές τρίτων χωρών σε ζωοτροφές, τρόφιμα, φυτά και ζώα ανέρχονται σε 46% (31 + 15) του προγράμματος.

You might also like