Ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία

Από 24 Φεβρουαρίου και μέχρι 30 Μαρτίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Πρόκειται για τη Δράση 1.2 του Μέτρου 214 που αφορά Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με σύνολο πιστώσεων 20 εκατομμύρια ευρώ.

Φορείς υλοποίησης της δράσης αυτής είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών.

Στο συγκεκριμένο μέτρο μπορούν να ενταχθούν:

Α. Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

Β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

Γ. Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/ διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

You might also like