Μερίδιο 19% αποκτά η Πειραιώς μετά την απορρόφηση της ΑΤΕ

Αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012), μετά την απορρόφηση της Αγροτικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 155 εκατ. ευρώ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε 155 εκατ. ευρώ ετησίως, μετά από φόρους. Ακόμα βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%, ενώ βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου).

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. έγινε έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ. Βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

  • 21,4 δισ. ευρώ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων 14,3 δισ. καταθέσεις, 6,7 δισ. διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. λοιπές υποχρεώσεις,
  • 14,7 δισ. ευρώ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων 10,6 δισ. χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και 4,2 δισ. λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Η διαφορά των 6,7 δισ. ευρώ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

You might also like