Μέτρα για τη μεταφορά ζώων ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Την προώθηση της χρήσης των τοπικών σφαγείων και την επιβολή ανώτατου ορίου οκτώ ωρών για τη διάρκεια του ταξιδιού με στόχο την καλύτερη μεταχείριση των ζώων στον τομέα των μεταφορών, ζητά το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμά του που ενέκρινε (555 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 34 αποχές) την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου.

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα, όλο και περισσότερα ζώα μεταφέρονται στην Ε.Ε. κάτω από συνθήκες που δεν πληρούν τα απαραίτητα στάνταρντ. Απαιτείται συνεπώς η ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, η εντατικοποίηση των ελέγχων και η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους παραβάτες. Κατά την περίοδο 2005-2009, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων ζώων, π.χ. κατά 70%, στην περίπτωση των χοίρων. Το ένα τρίτο αυτών των ταξιδιών είχε διάρκεια οκτώ ωρών ή και περισσότερο.

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στον τομέα των μεταφορών, χρειάζεται να υπάρξει ορθή και εναρμονισμένη επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές. Απαιτείται η αύξηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων και η εναρμόνιση των εθνικών κυρώσεων. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα χρειάζεται να εξεταστεί η πιθανότητα επιβολής ανώτατου ορίου οκτώ ωρών για τη διάρκεια του ταξιδιού για τη μεταφορά ζώων που προορίζονται για σφαγή, ωστόσο θα πρέπει να επιτρέπονται οι εξαιρέσεις για ορισμένα είδη βάσει γεωγραφικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων.

Ωστόσο, η επιβολή του ορίου οκτώ ωρών δεν αρκεί από μόνη της για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς μεγάλο ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του οχήματος και η κατάλληλη μεταχείριση των ζώων. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί ως εκ τούτου τη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς βάσει επιστημονικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για το χώρο που πρέπει να αναλογεί σε κάθε ζώο και το μηχανισμό παροχής νερού.

Για να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητα μεγάλοι χρόνοι μεταφοράς των ζώων, η Ε.Ε. θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία σύντομων και διαφανών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και να λάβει μέτρα για να σταματήσει η πτώση των μικρών, τοπικών σφαγείων και να προωθηθεί η επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο.

You might also like