Πασσιάς: Αύξηση τζίρου, υποχώρηση κερδοφορίας

Το 2022 έκλεισε με αύξηση του τζίρου κατά 15,29% σε σχέση με το 2021

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η διοίκηση της Πασσιάς για τη φετινή χρήση και προσδοκά μια σταθεροποιητική πορεία της εταιρείας λόγω της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι το 2022 έκλεισε με αύξηση του τζίρου κατά 15,29% σε σχέση με το 2021, ωστόσο η κερδοφορία της υποχώρησε σε σημαντικά ποσοστά. Πάντως, το σωρευμένo κέρδος εις νέο ανερχόταν στο τέλος του 2022 στο ποσό των €1,638 εκατ.

Τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί σε €6,277 εκατ., εκ των οποίων τα συνολικά καταβλημένα κεφάλαια ανέρχονταν σε €2,96 εκατ. και τα συνολικά αποθεματικά πλέον του λογιστικού αποτελέσματος εις νέο σε €3,317 εκατ.

Η εταιρεία εμφάνιζε συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές – πιστωτές, συνολικού ποσού €12,164 εκατ. Ο τραπεζικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν σε €6,03 εκατ. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε €5,13 εκατ. και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις σε περίπου €226,1 χιλ.

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλάμβαναν

  • ανοιχτά υπόλοιπα πελατών ύψους περίπου €6 εκατ. τα οποία είναι απομειωμένα κατά €131,15 χιλ., καθώς κρίθηκαν ανεπίδεκτου είσπραξης
  • επιταγές μεταχρονολογημένες, ύψους €3,494 εκατ. Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις Factoring με αναγωγή, στο πλαίσιο των οποίων εκχωρούνται ασφαλισμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις και λαμβάνεται βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Κατά την 31/12/2022 το υπόλοιπο της εν λόγω χρηματοδότησης ανερχόταν σε €679,77 χιλ. και η διοίκηση της εταιρείας ταξινόμησε την εν λόγω υποχρέωση συμψηφιστικά στα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων, δεδομένης της απουσίας πιστωτικού κινδύνου ως αποτέλεσμα της πλήρους ασφάλισης των εκχωρημένων εμπορικών απαιτήσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν αυξημένα κατά περίπου €100 χιλ., στα €1,912 εκατ.

You might also like