Υφαντής: Αύξηση τζίρου, υποχώρηση κερδών το 2022 – Επενδύει σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

Η αύξηση των πωλήσεων κατά 16,53% δεν αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία

Συνέχεια στην ανοδική πορεία των τελευταίων ετών επιδιώκει και για το 2023 η διοίκηση του ομίλου Υφαντής, παρά τις ιδιαίτερες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Όπως σημειώνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, “λαμβανομένου υπόψιν τα έκτακτα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο και τις επιδράσεις αυτών στο κόστος ενέργειας, των πρώτων και βοηθητικών υλών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή σωστών αποφάσεων με σκοπό την επίτευξη των αρχικών στόχων της διοίκησης. Οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα αγαθά σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν οι κεντρικές τράπεζες επηρεάζουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας”. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο όμιλος και τη εταιρεία παραμένει εστιασμένος στο στόχο του για ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας του.

Ο όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Πέρυσι συνεχίσθηκαν οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων πλήρης εκμετάλλευση των παραγωγικών χώρων, προσδίδοντας βέλτιστο όφελος στο παραγωγικό κόστος και βελτίωση των υπηρεσιών διανομής και εφοδιασμού.

Σε ό,τι αφορά την περυσινή χρονιά, η αύξηση των πωλήσεων κατά 16,53% δεν αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία, αφού το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε σε πολύ υψηλότερο ποσοστό, της τάξης του 33,82%. Έτσι, παρά τον περιορισμό των εξόδων διοίκησης κατά 11,16% και την συγκράτηση των εξόδων διάθεσης (+2,52%), το EBITDA μειώθηκε κατά 35,56% (στα €12,66 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη κατά 48,25% σε σχέση με το 2021.

Αναφορικά με την εξωστρέφεια της εταιρείας, οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας πέρυσι αυξήθηκαν ελαφρώς, στο 14,4% από 13,3% το 2021.

You might also like