Πληρωμές προκαταβολής ύψους 70% Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών μέτρων

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας η πίστωση των λογαριασμών για το σύνολο των δικαιούχων.

Μετά τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων της πληρωμής της προκαταβολής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους φορείς, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της εκκαθάρισης που αφορούν στο Μέτρο 10 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα» και στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία», ύψους 70%.

Τα σχετικά αρχεία πληρωμών έχουν ήδη αποσταλεί στην τράπεζα και η πίστωση των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας για το σύνολο των δικαιούχων.

172,8 εκατ. ευρώ σε 71.332 δικαιούχους

Σημειώνεται, πως η πληρωμή αφορά σε 71.332 δικαιούχους και το ύψος της πληρωμής που καταβάλλεται συνολικά ανέρχεται σε 172.793.673,12 ευρώ.

Οι πληρωμές αυτές περιλαμβάνουν σειρά μέτρων όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τις πληρωμές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Φθιώτιδας, λήφθηκαν υπόψη οι περιστάσεις ανωτέρας βίας.

Επιπλέον δράσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα με την ολοκλήρωση των πληρωμών της προκαταβολής των ανωτέρω Μέτρων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη στον υπολογισμό των ποσών ένταξης και την 1η ανάρτηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2023, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενστάσεων και οριστικής κατάταξης, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, με τη διόρθωση των ευρημάτων του monitoring, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωράει τις διαδικασίες για την πληρωμή της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης και της εξόφλησης της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

 

Πίνακας Πληρωμών προκαταβολής 70% των Μ10 και Μ11 έτους 2023
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ (σε €) ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
M10 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας 239.535,49 630
M10 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Αμφισσας 647.433,98 1.190
M10 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας 326.291,52 614
M10 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 27.595.062,95 7.741
M10 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 3.169.359,70 4.338
M10 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 1.195.940,66 285
M11 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 37.460.952,25 22.757
M11 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (περιλαμβάνει και τη Μελισσοκομία) 51.883.755,33 14.262
M11 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 30.441.033,17 15.180
M11 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία (περιλαμβάνει και τη Μελισσοκομία) 19.834.308,07 4.335
  ΣΥΝΟΛΟ 172.793.673,12 71.332

 

You might also like