Νέα ενίσχυση στους Κτηνοτρόφους για τους δασοσκεπείς βοσκότοπους

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 100 €/εκτάριο

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται μια νέα Δράση για τους Κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της παρέμβασης  Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου», της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα η Δράση «Δασολιβαδικά Οικοσυστήματα», που εντάσσεται στα Οικολογικά Σχήματα, συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων δασολιβαδικών συστημάτων. Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι συστήματα μερικώς δασοσκεπών βοσκότοπων που συνδυάζουν εκτάσεις βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υποόροφο με ποώδη, θαμνώδη ή ξυλώδη βλάστηση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο γεωχωρικό περιβάλλον της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, με βάση ευρωπαϊκή οδηγία ή σε ημιορεινές περιοχές, με βάση τον σχετικό χαρακτηρισμό της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης, η πληρωμή της οποίας θεωρείται πρόσθετη ενίσχυση της βασικής επιδότησης, λόγω των σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται ανέρχεται στα 100 €/εκτάριο.

Σημειώνεται ότι οι Παραγωγοί υποχρεούνται να προβαίνουν στη συστηματική φροντίδα και καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος, ενώ η κάλυψη των δένδρων κυμαίνεται από 1% έως και 40% και ελέγχεται σε επίπεδο βοσκοτόπου. Ως ελάχιστη βοσκοφόρτωση στους επιλέξιμους βοσκοτόπους, ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο.

You might also like