Δράση 10.1.09 για τις αυτόχθονες φυλές: Ο κατάλογος με τους δικαιούχους

To υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην ένταξη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» των δικαιούχων, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας παράτασης της 1ης πρόσκλησης αξιολογήθηκαν με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 5.655.592,80 €.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των δικαιούχων ΕΔΩ.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις:

-Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

-Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.

-Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ.), όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

-Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με την αρ.428/51088/3-4-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν).

-Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

-Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

-Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αρ.401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226), όπως ισχύει.

-Ειδικά, οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της αρ.401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226), όπως ισχύει.

-Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς καθορίζεται με την αρ.428/51088/3-4-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν) του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

 

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της αρ.401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226), όπως ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ ελάχιστον:

-Αντίγραφο της αίτησης στήριξης

-Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής

-Αντίγραφο της αίτησης πληρωμής

-Βεβαίωση εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία

-Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι , αιγοπρόβατα)

-Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή, Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον ιδιοκτήτη του

-Στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου Αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένου και Απόφαση του Δ. Σ. του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης.

-Επιπλέον, οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τη γραμμή βάσης της Δράσης και το άρθρο 48 του Καν(ΕΕ)1305/2013, όπως αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και Γ του άρθρου 7 της αρ.401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226), όπως ισχύει.

You might also like