ΕΣΠΑ 2021-2027: δράση για την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29/02/2024 και ώρα 15:00.

Την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τη δημοσίευση τόσο αυτής της δράσης, όσο και εκείνης που αφορά ειδικά στον τουριστικό κλάδο, υπέγραψε πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

«Με τη σημερινή απόφαση υλοποιούμε ακόμα μια δέσμευσή μας. Αποδεικνύουμε εμπράκτως τη στρατηγική επιλογή μας να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο για μια οικονομία πιο δυναμική, εξωστρεφή και παραγωγική, που λειτουργεί εντός ενός σταθερού φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής ευημερίας. Οι νέες δράσεις για την ενίσχυση των ΜμΕ, ευελπιστούμε ότι θα υποβοηθήσουν ουσιαστικά κάθε επενδυτικό σχέδιο, κυρίως των νέων που θέλουν να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στον τόπο τους», δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Σημειώνεται, πως το νέο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Επιχορήγηση 30.000-400.000 ευρώ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
  • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ, EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)) που περιλαμβάνουν και πλήθος δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων.

  • Κατηγορία Α: Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
  • Κατηγορία Β: Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Η πρόσκληση της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: [email protected], και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: [email protected], καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

 

You might also like