Στις 24 Ιανουαρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ζ.Ε.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η συνέλευση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας.

Την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.).

Χώρος διεξαγωγής της συνέλευσης είναι το Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ημερήσια διάταξη

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ε.Ζ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

  • Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης της Ε.Ζ.Ε.
  • Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε.
  • Ισολογισμός παρελθούσης χρήσης
  • Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
  • Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2024. Αν και κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 7η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα (14.00) και στον ίδιο τόπο με τα παρόντα μέλη.

Τακτικά και επίτιμα μέλη

Υπενθυμίζεται, πως η Εταιρία αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη της Εταιρίας μπορούν να εγγραφούν:

  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών που το βασικό τους πτυχίο ή το αντικείμενο ή η επαγγελματική τους ενασχόληση είναι σχετική με τη Ζωική παραγωγή.
  • Απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με Μεταπτυχιακό τίτλο στη Ζωική παραγωγή,
  • Συνεταιριστικές κτηνοτροφικές οργανώσεις κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα και άλλες Οργανώσεις και Οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο τη Ζωική παραγωγή. Η εκπροσώπηση των ανωτέρω στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται από τους Προέδρους τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
  • Φυσικά πρόσωπα με αναγνωρισμένη δραστηριότητα στη Ζωική παραγωγή.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διαπρέψει στη Ζωοτεχνική Επιστήμη καθώς και άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρία και την αγροτική παραγωγή με πρόταση 3 τουλάχιστον μελών και έγκριση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Πρόεδρος της Ε.Ζ.Ε. από το 2020 είναι ο Κωνσταντίνος Φεγγερός, Ομότιμος Καθηγητής του Γ.Π.Α.

 

 

You might also like