Τα ποσά χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης

Για εκτροφείς χοίρων και πουλερικών που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αριθμ. 89/25871), οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, βάσει του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής (L 180), συνολικού προϋπολογισμού 15.773.591€.

Δικαιούχοι

Σε ό,τι αφορά στην κτηνοτροφία, δικαιούχοι της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων και πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί), οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2023 και από πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023.

Αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Εύβοιας, Καρδίτσας, Κορινθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ρόδου, Ροδόπης, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Δικαιούχοι είναι και οι παραγωγοί μελιού, που έχουν έδρα εκμετάλλευσης στις ΠΕ Έβρου, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Όροι Επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης της παρούσας απόφασης ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλει:

 • Στοιχεία για τον αριθμό των χοίρων για τα έτη 2021 ή 2022 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 (Β’ 1170) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Στοιχεία για τον αριθμό και την παραγωγική κατεύθυνση των πτηνών που διαθέτουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (Β’ 5718) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 23η-01-2024.
 • Δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ και/ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μελιού στις ΠΕ Έβρου, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, οι οποίοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και διατηρούν κατεχόμενες κυψέλες, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου για το έτος 2022, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 140/106513/16-4-2021 (Β’ 1560) απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ύψος αποζημίωσης

Η αποζημίωση χορηγείται σύμφωνα με τις δηλωθείσες ζημίες των γεωργών, ανά ζώο για τη ζωική παραγωγή και ανά κυψέλη για τους παραγωγούς μελιού.

Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των γεωργών που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, υπολογίζεται ότι στον δηλωθέντα αριθμό ζώων ανά 15 χοίρους, αντιστοιχεί μια χοιρομήτερα.

Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης των γεωργών που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί) γίνεται βάσει της παραγωγικής κατεύθυνσης των πουλερικών που διαθέτουν, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 υπουργική απόφαση.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 • 600€ ανά χοιρομητέρα
 • 160€ ανά χοίρο
 • 3€ ανά όρνιθα κρεοπαραγωγής
 • 9€ ανά όρνιθα ωοπαραγωγής
 • 3€ ανά όρνιθα (εμπορία πουλιών απόδοσης ως οικόσιτα)
 • 20€ ανά πτηνό για ινδιάνους (εμπορία πουλιών απόδοσης ως οικόσιτα – αναπαραγωγής)
 • 30€ ανά πτηνό για ινδιάνους αναπαραγωγής
 • 5€ ανά πτηνό για πάπιες, χήνες, φραγκόκοτες, φασιανούς, πτηνά, όρνιθες
 • 15€ ανά κυψέλη για μέλισσες
You might also like