Γερμανία: 1 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. για την καλή διαβίωση των χοίρων

Δύο προγράμματα για μικρομεσαίους χοιροτρόφους – Οι επιχορηγήσεις ίσως επεκταθούν και σε άλλα ζώα

Δύο γερμανικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων κατά την εκτροφής τους -ιδίως των χοίρων- ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τα μέτρα θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Στρατηγική «Farm to Fork».

Για μικρομεσαίους εκτροφείς χοίρων

Συγκεκριμένα, η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της να εισαγάγει δύο προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων σε:

  1. Επενδύσεις για την αναβάθμιση των μονάδων εκτροφής χοίρων.
  2. Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης για τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των χοίρων.

Και τα δύο προγράμματα, ενδέχεται να επεκταθούν στο μέλλον και σε άλλα ζώα, πλην των χοίρων, ενώ αφορούν σε μικρομεσαίους κτηνοτρόφους στη Γερμανία.

Άμεσες επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος του 2031

Σημειώνεται, πως στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος ύψους 675 εκατομμυρίων ευρώ, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύπτουν έως και το 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για την αναβάθμιση των χώρων εκτροφής χοίρων και τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης. Αυτό περιλαμβάνει βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης (όπως πρόσβαση σε υπαίθριο κλίμα ή δυνατότητες ψύξης), καθώς και όρια στην πυκνότητα των ζώων και τις εκπομπές CO2. Αυτό το πρώτο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2030.

Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος των 325 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, που θα καλύπτουν έως και το 80% του πρόσθετου κόστους, ως αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης των κτηνοτροφικών πρακτικών, με μεθόδους που παρέχουν υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης. Αυτό το πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2031.

Αξίζει να αναφερθεί, πως η Επιτροπή αξιολόγησε τα εν λόγω προγράμματα, βάσει του άρθρου 107(3)(c) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («TFEU»), που επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές («Γεωργικές κατευθυντήριες γραμμές 2022»).

 

You might also like