Μέτρο 5.2: Στο ΦΕΚ το πλαίσιο χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών

Έως τις 250.000 ευρώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών κεφαλαίου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν στη γεωργία και κτηνοτροφία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αυτό δύναται να συμβεί μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτροφών που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Οι δικαιούχοι και το ποσοστό στήριξης

Δικαιούχοι του καθεστώτος δύναται να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και των οποίων οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα, Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Ομάδες ή Οργανώσεις Γεωργών)και Φορείς του Δημοσίου. Ειδικά, οι Φορείς του Δημοσίου προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι, πρέπει να αποδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων που αιτούνται και του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ανασύστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ, σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Ως διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις παρέχεται παράταση του χρόνου υλοποίησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Η παράταση χορηγείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΕΛΓΑ προς τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, είναι δυνατή η χορήγηση συλλογικής παράτασης της διάρκειας υλοποίησης των Πράξεων. Η χορήγηση της συλλογικής παράτασης δεν αίρει το δικαίωμα της παρ. 3 εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην απόφαση για τη χορήγηση της συλλογικής παράτασης. Σε καμία περίπτωση η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβεί την 30/09/2025.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς, με την υποβολή Αρχικής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 

You might also like