Εξισωτική αποζημίωση 2024: Έρχεται η πρόσκληση

Οι δικαιούχοι, οι δεσμεύσεις, τα δικαιολογητικά και το ύψος ενίσχυσης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προκηρύξει την Παρέμβαση Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» για το έτος 2024.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης αντισταθμιστικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2 και 3 της Παρέμβασης Π3-71 για το έτος 2024, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περιοχές εφαρμογής

α) Δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές.

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ – ΣΣ ΚΑΠ.

β) Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Η Δράση εφαρμόζεται στις περιοχές, που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτήματα), εκτός των ορεινών περιοχών [σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013], όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ – ΣΣ ΚΑΠ.

γ) Δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Η Δράση εφαρμόζεται στις περιοχές που επηρεάζονται από ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς [μειονεκτήματα] [σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013], όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), αφορούν:

  • παραμεθόριες περιοχές,
  • νησιωτικές περιοχές,
  • περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά,

και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ – ΣΣ ΚΑΠ.

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

α) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 2021/2115, όπως εξειδικεύεται με τη παρ. 4.1.4 του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και περιγράφεται στο άρθρο 3 της αριθ. 519/135068/05-05-2023 (Β΄3071) υπουργικής απόφασης.

β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 2021/2115, όπως εξειδικεύεται με τη παρ. 4.1.1 του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027) και περιγράφεται στο άρθρο 3 της αριθ. 519/135068/05-05-2023 (Β΄3071) υπουργικής απόφασης, εντός των περιοχών του άρθρου 4 της ιδίας απόφασης.

γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό απασχόληση.

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παραγράφου 1 της παρούσας ανακοίνωσης και καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 1067/243916/01- 08-2023 (Β΄4883) Υπουργική Απόφαση, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

Και στις τρεις Δράσεις, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 εκτάρια (ha) μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha : χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
  • Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.
Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

α) Να διατηρούν την έκταση με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.

β) Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της «ενισχυμένης αιρεσιμότητας», σύμφωνα με την αριθ. 1313/178948/09-06-2023 (Β΄3737) υπουργική απόφαση.

γ) Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024.

Για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης/πληρωμής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 της 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883) Υπουργικής απόφασης, η υποβολή αίτησης χορήγησης ενίσχυσης/πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.

Ο γεωργός μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του https://eae2024.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα).

β) Αποδεικτικό ταυτοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού.

γ) Για την τεκμηρίωση της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 5 της 1067/243916/01- 08-2023 (Β΄4883) Υπουργικής απόφασης, θα ορίζονται δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής, κατόπιν εκδόσεως εγκυκλίου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Η υποβολή των α) και β) δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

Διοικητικοί Έλεγχοι πληρωμής – Ένταξη πράξεων

Αρμόδιος Φορέας για τη διενέργεια των ελέγχων είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις Περιφερειακές του Διευθύνσεις.

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των παραδεκτών αιτήσεων, διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣΔΕ, Κτηνιατρική Βάση δεδομένων, κ.α.) μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων ως προς την προσδιορισθείσα έκταση με στόχο:

Την επαλήθευση της ορθότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση πληρωμής,

Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο δικαιούχο,

Την εκπλήρωση των απαιτήσεων και των προτύπων που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα,

Τον προσδιορισμό του τελικού ποσού ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) εκδίδει Απόφαση Ένταξης, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς ενίσχυση.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο και το τόπο υποβολής των αιτήσεων χορήγησης αντισταθμιστικής ενίσχυσης και δικαιολογητικών, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης για το έτος 2024, τα ύψη ενίσχυσης ανά Δράση, τη διαδικασία χορήγησης της, την ακριβή προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, τους ελέγχους, τις εφαρμοζόμενες μειώσεις − κυρώσεις και τη διαδικασία υπολογισμού πληρωμής και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών, θα καθοριστούν επακριβώς στην Πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-71.

 

You might also like