ΠΟΚΚ: Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ 5035180, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (διαφόρων κλάδων).

Τα τρία θεματικά αντικείμενα

Σκοπός της Πράξης ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, ωφελουμένων της Πράξης, καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

  1. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο»
  2. «Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων Λιανικής»
  3. «Τεχνικές Παρασκευής Κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων»

Πιστοποίηση: Οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης στην ειδικότητα του προγράμματος που επέλεξαν. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC1 7024.

Τόπος Υλοποίησης: Όλη η Ελλάδα

Ανάδοχος Υλοποίησης Ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης: «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»

Αποτελέσματα Υλοποίησης
  • Συνολικά Υλοποιήθηκαν 51 τμήματα κατάρτισης
  • Εντάχθηκαν στο έργο 1.189 ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου εργασίας (98,26% του εγκεκριμένου).
  • Ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτιση 1.150 ωφελούμενοι (95,04% επί του εγκεκριμένου).
  • Συμμετείχαν συνολικά σε εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 1.142 ωφελούμενοι (94,38% επί του εγκεκριμένου).
  • Επιτυχόντες στις εξετάσεις / επανεξετάσεις πιστοποίησης 1.138 ωφελούμενοι (99,65% επί των συμμετεχόντων).

Η Πράξη ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023.

You might also like