ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα εγκύκλιος πληρωμών για τις αυτόχθονες φυλές

Αναλυτικά η διαδικασία έγκρισης της δαπάνης και καταβολής της ενίσχυσης

Εγκύκλιο οδηγιών για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, έδωσε στη δημοσιότητα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος ορίστηκε ως αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους της εν λόγω Δράσης.

Η σχετική εγκύκλιος έχει ως εξής:

Διαδικασία Έγκρισης Δαπάνης

Α. Αίτηση Πληρωμής: Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν για κάθε έτος, ΕΑΕ μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αιτούμενοι την πληρωμή τους στο πλαίσιο δράσης του Μέτρου 10, με αναφορά του κωδικού 10.01.09 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/Δράσεις» όπως και στην ενότητα «Ζωικές Εκμεταλλεύσεις».

Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

 • είτε απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο.

Β. Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων: Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 20, της με αριθ 401/48520/29.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λεπτομέρειες ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Γ. Διοικητικοί Έλεγχοι πληρωμής: Αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμής είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω των Περιφερειακών του Δ/νσεων. Οι επιμέρους λεπτομέρειες που διέπουν τις εν λόγω διαδικασίες περιγράφονται στη σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιο.

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμής, διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει α) κατά περίπτωση διοικητικούς ελέγχους με τυχόν προσκομιζόμενα παραστατικά, β) διοικητικούς ελέγχους με τα Γενεαλογικά Βιβλία και γ) διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων του Π.Σ., συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του επιτόπιου ελέγχου, με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ, ΚΒΔ κ.τ.λ.), μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, με στόχο να διαπιστωθεί ότι:

 1. πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τηρούνται η γραμμή βάσης, οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της δράσης,
 2. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 3. η αίτηση πληρωμής είναι πλήρης και υποβάλλεται εντός της σχετικής καθορισμένης προθεσμίας

Στο πλαίσιο του Διοικητικού ελέγχου πληρωμής, τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ), σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης, στο 100% των αιτήσεων πληρωμής για κάθε έτος, επαληθεύουν την εγγραφή των ζώων στο Γενεαλογικό Βιβλίο της φυλής και βεβαιώνουν και καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) για κάθε δικαιούχο της δράσης τον αριθμό των ζώων που παραμένουν στην εκμετάλλευση ανά φυλή και ανά ηλικιακή κατηγορία. Οι επιμέρους λεπτομέρειες που διέπουν τις εν λόγω διαδικασίες περιγράφονται στην σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιο.

Δ. Χρονικά διαστήματα Πληρωμής Προκαταβολής – Πληρωμής Εκκαθάρισης

Δ1. Πληρωμή Προκαταβολής: Μετά την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας που αφορούν στην απώλεια εισοδήματος δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή επί του ποσού απώλειας εισοδήματος πριν την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους εφαρμογής.

Δ2. Πληρωμή Εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής των δικαιούχων, των επιτόπιων και των διοικητικών ελέγχων δύναται να πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έτους εφαρμογής.

Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

Ε. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής: Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης 10.01.09 σε επίπεδο Π.Δ. διενεργείται αξιολόγηση/υπολογισμός πληρωμής του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στους νομούς αρμοδιότητάς της Π.Δ. Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματα, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καθώς και τυχόν συμψηφισμοί. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Π.Δ. διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης/υπολογισμού πληρωμής βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από το Π.Σ. σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί του πληθυσμού σε επίπεδο Π.Δ επί των δεδομένων που εμφανίζονται στις επιμέρους οθόνες. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υπολογισμού πληρωμής, τα αποτελέσματα μεταφέρονται μέσω του Π.Σ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).

ΣΤ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής: Στη συνέχεια, ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τυχόν ενδικοφανών προσφυγών, οι Π.Δ. προβαίνουν σε δημιουργία φακέλου πληρωμής ανά Δράση/Πρόσκληση, και σύμφωνα με τις Περιφέρειες Στήριξης, τις Προτεραιότητες, τις Περιοχές Εστίασης, σύμφωνα με:

 • τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
 • των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και
 • των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων.

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται επί του φακέλου πληρωμής από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.) και πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές Α΄ και Β΄ που ορίζονται με Απόφαση του Προέδρου, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Οι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό ελεγκτή και να κατέχουν σχετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Π.Σ. και το Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Β΄ ελεγκτή μπορεί να υπογράψει μόνο ένας ελεγκτής, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ύπαρξη τριών διαφορετικών υπογραφών στις καταστάσεις (ενός ελεγκτή, του προϊσταμένου και του Διευθυντή). Ο προϊστάμενος μπορεί να υπογράψει και ως ελεγκτής Β΄.

Ζ. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής: Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

 1. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καθώς και οι εφαρμοζόμενοι συμψηφισμοί με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή. Η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής παράγεται και εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ.
 2. Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας. Η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού σελίδων είναι δυνατό να εκτυπωθούν μόνο η πρώτη και οι τελευταίες σελίδες, όπου θα φαίνονται το σύνολο των παραγωγών και όλοι οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής.
 3. Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο παράγεται μηχανογραφικά από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Η αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ και υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ.
 4. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ. Με την κατάσταση αυτή βεβαιώνεται ότι για την πληρωμή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 • Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης
 • Τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού – διασταυρωτικού ελέγχου καθώς και του διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος,
 • Τη Λίστα ελέγχου Δείγματος (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) με τα αποτελέσματα του διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών

5         Λίστες ελέγχων (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) οι οποίες εκτυπώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης και είναι οι παρακάτω:

 • Έκθεση Επιτόπιων Ελέγχων του έτους σε σύνολο χώρας, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2)
 • Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3) ◦
 • Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης του Μέτρου υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 4) ◦
 • Κατάσταση από τη βάση δεδομένων, σε επίπεδο Π.Δ., με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου, η οποία παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης.

Η. Κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών: Σε κάθε υπολογισμό πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα παράγεται κατάσταση στην οποία αποτυπώνονται τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των πολυετών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 (παρ. 3) και στο άρθρο 35 (παρ. 7) του κανονισμού 640/2015, καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Η κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα κάθε Δράσης, υπογράφεται όπως ορίζεται στο σημείο ΣΤ και φυλάσσεται στο αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Α. Διαβίβαση μη μηδενικής πληρωμής: Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας τους εκκαθαρισμένους φακέλους πληρωμής προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά τους και να την εγκρίνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Η διαβίβαση των φακέλων πληρωμής θα πρέπει να γίνεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

 • Ο εσωτερικός φάκελος (ή πακέτο) ο οποίος θα περιλαμβάνει το φάκελο πληρωμής, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του.
 • Ο εξωτερικός φάκελος (ή πακέτο) θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και τον εσωτερικό φάκελο, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

Το Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος, μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου πληρωμής, προβαίνει σε «έγκριση παρτίδας» στο Ο.Π.Σ.Α.Α., και προωθεί με υπηρεσιακό σημείωμα συνοδευόμενο από συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου πληρωμής (συν. Υπόδειγμα 5) τους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων-Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής και αποστέλλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Β. Διαβίβαση μηδενικής πληρωμής: Στην περίπτωση που από τον υπολογισμό πληρωμής προκύψει μηδενικό ποσό πληρωμής, συγκροτείται ο φάκελος πληρωμής και διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της παρτίδας στο ΠΣ και εν συνεχεία να γίνει αρχειοθέτηση χωρίς να αποσταλεί στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω του ΠΣ, ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται: α) Στην περίπτωση μη μηδενικών παρτίδων μετά την καταχώρηση της εκδοθείσας εντολής πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α. β) Στην περίπτωση μηδενικών παρτίδων μετά την έγκριση της παρτίδας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Κλείσιμο έτους

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους εφαρμογής, υπό την έννοια του άρθρου 75 του κανονισμού 1306/2014, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει μέσω του Π.Σ. που υποστηρίζει το μέτρο στη διαδικασία “Κλείσιμο Έτους”. Με την εν λόγω διαδικασία οριστικοποιούνται οι πληρωμές σε επίπεδο δικαιούχου και δέσμευσης για το έτος που ολοκληρώνεται και εφαρμόζονται οι τυχόν ποινές Απένταξης σε επίπεδο ΑΦΜ, οι τυχόν ποινές τροποποίησης των Τεχνικών Δελτίων επόμενων ετών και ταυτοχρόνως το μέγιστο ποσό του Τεχνικού Δελτίου του έτους κλεισίματος μειώνεται στο ύψος του αιτούμενου ποσού, παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ε.Φ.Δ. να “απελευθερώσει” τις σχετικές πιστώσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Παράλληλα, εγγράφονται τυχόν Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντα Ποσά (συμπεριλαμβανομένου των ποινών Πολλαπλής Συμμόρφωσης) ή Πολυετείς κυρώσεις στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων λαμβάνοντας κωδικό υπόθεσης, για την αναζήτησή τους ή συμψηφισμό. Με την εγγραφή τους οι πολυετείς κυρώσεις είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με επόμενες αναγνωρισμένες δαπάνες σύμφωνα με τα άρθρα 19(3) και 35(7) του Κανονισμού 640/2014 της Ε.Ε.

Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά – Πολυετείς Κυρώσεις

Με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία, ταυτόχρονα με την εγγραφή Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών ή Πολυετών κυρώσεων στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την λήψη κωδικού υπόθεσης, δημιουργείται και αποστέλλεται η πρόσκληση ειδοποίησης από τον Προϊστάμενο της Π.Δ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους παραγωγούς της περιοχής ευθύνης του. Για την προαναφερόμενη πρόσκληση ενημερώνονται οι παραγωγοί με την αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη διαχείριση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών – Ενιαίου Συστήματος Αχρεωστήτως) και κάνοντας χρήση των προσωποποιημένων κωδικών τους μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έγγραφο πρόσκλησης 1ης ειδοποίησης.

Αφότου ο παραγωγός υποβάλλει ηλεκτρονικά τυχόν αντιρρήσεις στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, οι υπάλληλοι της Π.Δ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις εξετάζουν εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας τες συνολικά. Για όσους παραγωγούς δεν υποβλήθηκαν ή απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις τους, η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. δημιουργεί ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί, καθιστώντας τα ποσά διαθέσιμα για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014.

Η υπ’ αριθμ.76600/30-11-2022 Εγκύκλιος οδηγιών για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

 

You might also like