Παράταση για τις αιτήσεις του Υπομέτρου 5.2

Προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για δωρεάν ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων και αντικατάστασης ζώων

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 611/4-3-2024 πρώτης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.» του ΠΑΑ 2014-2022.

Βασική τροποποίηση αποτελεί η παράταση που δόθηκε έως τις 31 Ιουλίου 2024 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Οι αλλαγές της 1ης τροποποίησης

Αναλυτικότερα, ενισχύονται οι δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών:

αα) για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω:

  1. i) της αποκατάστασης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές
  2. ii) ii) της κατασκευής σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές,

iii)                 iii) της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού (σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου)

αβ) για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και μελισσοσμηνών, μέσω

  1. i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων καθώς και μελισσοσμηνών,
  2. ii) ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων και

αγ) γενικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν

  1. i) το 10% του συνόλου των δαπανών του σημείου αα) της παρούσας παραγράφου που αφορούν δαπάνες αμοιβών Μηχανικών, Γεωπόνων και διαχειριστικά έξοδα φακέλου και
  2. ii) ii) τα 1.000 €, όσον αφορά στα διαχειριστικά έξοδα φακέλου για αιτήσεις που περιλαμβάνουν μόνο δαπάνες του σημείου αβ).

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια

 

 

You might also like