Πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών

Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση η εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την επικράτεια για το 2024

Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την επικράτεια για το 2024.

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος ΣΕΒ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001.

Οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Σκοποί του Προγράμματος ΣΕΒ είναι:

  • η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων,
  • η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου ΣΕΒ» της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος ΣΕΒ είναι:

  • η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση της ΣΕΒ στο ζωικό πληθυσμό της χώρας, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών,
  • η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών,
  • επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Υπενθυμίζεται πως η «Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ)» είναι η περίπτωση Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) η οποία εμφανίζεται στα βοοειδή. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι η πρωτεΐνη Prion, που ομοιάζει προς αυτήν που προκαλεί την τρομώδη νόσο στα μικρά μηρυκαστικά.

Δείτε εδώ την απόφαση

You might also like