Βιολογική Κτηνοτροφία: Η προδημοσίευση του νέου προγράμματος

Εντός του έτους η εφαρμογή των δεσμεύσεων της πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»

Το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)», του άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης.

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Δράσεις της Πρόσκλησης

Οι Δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1 που θα προκηρυχτούν είναι οι κάτωθι:

 • Δράση 1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Ειδικότερα για τη Δράση 2, οι τομείς παρέμβασης είναι οι κάτωθι:

 • Βοοτροφία
 • Προβατοτροφία
 • Αιγοτροφία

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και για τις δύο δράσεις είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Οι δικαιούχοι των Δράσεων

Δικαιούχοι των Δράσεων 1 και 2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

 • Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
 • Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο δράσεις.

Ποιοι κτηνοτρόφοι αποκλείονται από τη Δράση

Αποκλείονται από την ένταξη Βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο:

 • που είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,
 • που υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.
Αρχές Κριτηρίων επιλογής

Για τη Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Μέγεθος Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε αυτές που εντάσσουν το μεγαλύτερο δυναμικό της εκμετάλλευσής τους
 • Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές
 • Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Τα ποσά ενίσχυσης στην κτηνοτροφία

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στις δράσεις γεωργικής έκτασης, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις 6 επιλέξιμες κατηγορίες ζώων, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848.

Το ύψος της ενίσχυσης (σε €/Ha/έτος) για τη Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 ορίζεται ως εξής:

 • Πρόβατα: 257
 • Αίγες: 232
 • Βοοειδή: 281
 • Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 350

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός που διατίθεται συνολικά για τη χρηματοδότηση των δύο Δράσεων της Παρέμβασης Π3-70-2.1 ανέρχεται σε 287.597.058 €. Η κατανομή του εν λόγω ποσού ανά Δράση θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης

You might also like