Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2025

Στα 53,8 δισ. ευρώ τα κονδύλια για την ΚΑΠ

Ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 199,7 δισ. ευρώ για το 2025 πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων η Κομισιόν προτείνει να διατεθούν τα ακόλουθα ποσά στις διάφορες προτεραιότητες της ΕΕ:

  • 53,8 δισ. ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 0,9 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων.
  • 2,4 δισ. ευρώ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, εκ των οποίων, πρωτίστως, 771 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE για τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, και 1,5 δισ. ευρώ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει για όλους.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2025 θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν από το τέλος του έτους.

Ιστορικό

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2025 περιλαμβάνει τις δαπάνες που καλύπτονται από τις πιστώσεις στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους. Αυτές συμπληρώνονται από δαπάνες στο πλαίσιο του NextGenerationEU, οι οποίες χρηματοδοτούνται με δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές.

Όσον αφορά τον βασικό προϋπολογισμό, προτείνονται δύο ποσά για κάθε πρόγραμμα στο σχέδιο προϋπολογισμού — αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις υποχρεώσεων» αφορούν τη χρηματοδότηση που μπορεί να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους και οι «πληρωμές» αφορούν τα ποσά που πράγματι καταβάλλονται.

You might also like