Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης & Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΣΕΖΥΠ)

Από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Ο κλάδος της Διαχείρισης και Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων εκπροσωπείται πλέον θεσμικά από τον νεοϊδρυθέντα Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης & Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων με τον διακριτικό τίτλο ΣΕΖΥΠ, τον οποίο ίδρυσαν οι σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου.

Οι εταιρείες FARGECO HELLAS A.E., KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ M.Α.Ε., ΛΑΡΙΣΑΪΚH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ – ΛΑ.Β.Υ.Σ. ABEE και BIOEXIS Μ.ΙΚΕ, αντιπροσωπεύουν τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους της ετήσιας εθνικής παραγωγής των ζωικών υποπροϊόντων και προσφέρουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Vincenzo Chirico – FARGECO HELLAS A.E.
  • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Κασκάνης – KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.
  • Γεν. Γραμματέας: Αλκιβιάδης Ζιάκας – ΛΑΡΙΣΑΪΚH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ – ΛΑ.Β.Υ.Σ. ABEE
  • Ταμίας: Χαράλαμπος Γιώρας – BIOEXIS Μ.ΙΚΕ

Ο σκοπός και οι στόχοι του ΣΕΖΥΠ

Η ίδρυση του Συνδέσμου αποφασίσθηκε με σκοπό την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταποίησης, διαχείρισης και μεταφοράς υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων έναντι της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών Οργανισμών.

Η ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους στους τομείς της ενέργειας, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και των καυσίμων.

Μεταξύ των ζητημάτων τα οποία θα κληθεί να διαχειρισθεί άμεσα η διοίκηση του Συνδέσμου είναι η ανάδειξη των σημαντικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και γενικότερα τη διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων, βάσει των Καν. 1069/2009 & 142/2011.

You might also like