SMARTA-NET: Το 1ο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Κινητικότητας

Αρχικά για αγροτικούς δήμους και άλλους φορείς που μπορούν να δράσουν σε τοπικό επίπεδο

Στη βελτίωση της αγροτικής κινητικότητας στην Ευρώπη στοχεύει η πρωτοποριακή πρωτοβουλία SMARTA-NET της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αγροτική κινητικότητα είναι ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες του ευρωπαϊκού μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές «Ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και πιο ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040». Το ζητούμενο είναι αυτά τα μέρη να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και να συνεχίσουν να διατηρούν τον πληθυσμό τους, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους και ιδιαίτερα της νεολαίας τους και των μελλοντικών γενεών.

Καταλύτης η βελτίωση της κινητικότητας

Οι αγροτικές περιοχές είναι ενεργές οικονομίες, όπου η καλύτερη κινητικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για τη βελτίωση των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων. Η αγροτική κινητικότητα είναι ένα πραγματικά οριζόντιο ζήτημα. Συγκεντρώνει θέματα κινητικότητας, κοινωνικών ευκαιριών, αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης, κλιματικών επιπτώσεων και εδαφικής συνοχής, μεταξύ άλλων.

Υπάρχει ήδη ένα ευρύ φάσμα λύσεων αγροτικής κινητικότητας (όπως μεταφορές που ανταποκρίνονται στη ζήτηση, συνεπιβατισμός και κοινή χρήση αυτοκινήτων). Αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες κινητικότητας και να συνδεθούν με τακτικές δημόσιες συγκοινωνίες. Ωστόσο, το πλαίσιο εφαρμογής για τις αγροτικές περιοχές είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο των αστικών περιοχών, όχι μόνο ως προς την κλίμακα αλλά και ως προς τη φύση των φορέων υλοποίησης, οι οποίοι συνήθως δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η δικτύωση μεταξύ ομοτίμων και η ανταλλαγή εμπειριών μπορούν να αποτελέσουν βασικούς καταλύτες για τους τοπικούς φορείς υλοποίησης κοινής κινητικότητας.

Οι τρεις κύριοι άξονες του SMARTA-NET

Ως μέρος της απάντησης σε αυτές τις προκλήσεις, το έργο SMARTA-NET δημιουργεί το πρώτο ευρωπαϊκό δίκτυο για την αγροτική κινητικότητα, το οποίο απευθύνεται αρχικά σε αγροτικούς δήμους και άλλους φορείς που μπορούν να δράσουν σε τοπικό επίπεδο.

Το έργο SMARTA-NET – βιώσιμη αγροτική κινητικότητα για ανθεκτικότητα στην υποστήριξη του οικοτουρισμού – διευθύνεται από το MemEx της Ιταλίας, σε συνεργασία με το TIS (Πορτογαλία), το E40 (Ουγγαρία), το NIT (Γερμανία) και την Παντεία (Ολλανδία). Η ΓΔ MOVE, σε συνεργασία με τη ΓΔ AGRI, ανέθεσε το έργο, το οποίο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το SMARTA-NET έχει τρεις κύριους άξονες:

1             Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Κινητικότητας (ERMN) που θα παρέχει ένα φόρουμ και μια φωνή για όσους εργάζονται στον τομέα της αγροτικής κινητικότητας.

  • Αρχικά, ο ERMN θα αποτελείται από +70 αγροτικούς δήμους από 15 χώρες της ΕΕ, μαζί με «πολλαπλασιαστές», συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΔ, των περιφερειακών αρχών, των δικτύων/ενώσεων κ.λπ.
  • Το ERMN έχει προγραμματίσει τρεις εκδηλώσεις, μια διά ζώσης και δύο διαδικτυακές, καθώς και ένα τελικό συνέδριο. Αυτό δίνει στα μέλη του ERMN την ευκαιρία να συναντηθούν αυτοπροσώπως τρεις φορές από τώρα έως το τέλος του 2024, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Στόχος είναι το ERMN να έχει μέλλον πέρα από το έργο, το οποίο θα διαμορφωθεί από τα ίδια τα μέλη κατά τη διάρκεια του 2024.

2             Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ορθών πρακτικών κοινής κινητικότητας, της κινητικότητας που υποστηρίζει τον αγροτικό τουρισμό, της επέκτασης των ΣΒΑΚ ώστε να ενσωματώνουν πτυχές της αγροτικής κινητικότητας και των δομών χρηματοδότησης της αγροτικής κινητικότητας.

3             Εφαρμογή κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές σε κάθε χώρα μέλος, στη γλώσσα τους, για τα μέλη του ERMN και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μέχρι σήμερα, το SMARTA-NET έχει αναπτύξει τρεις από τις τέσσερις ενότητες κατάρτισης και η κατάρτιση έχει ξεκινήσει στις πρώτες 13 χώρες-στόχους.

Το SMARTA-NET συνεργάζεται με περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, συνεργαζόμενο με τουλάχιστον πέντε αγροτικούς δήμους σε καθεμία από τις 15 χώρες ως μέλη του ERMN.

Ένα από τα βασικά προϊόντα του έργου SMARTA-NET είναι η γνώση, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα όσο και τα μέσα ανταλλαγής γνώσεων και οικοδόμησης ικανοτήτων.

Το SMARTA-NET μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση των κενών γνώσης για όσους επιδιώκουν να επιλύσουν προβλήματα αγροτικής κινητικότητας με:

  • τη συνεργασία με όσους εργάζονται στον τομέα·
  • παροχή βοήθειας σε όσους χρειάζονται καθοδήγηση και είναι δεκτικοί στη λήψη της·
  • ανάπτυξη ειδικής ανά τομέα τεχνογνωσίας/ικανότητας σε όσους έχουν τη θεσμική ικανότητα δράσης και
  • άνοιγμα νέων προοπτικών και συνεργασία (τοπική και διεθνής) με όσους εργάζονται σε τοπικό επίπεδο.
You might also like