Πώς θα πιστοποιούνται οι γεωργικοί σύμβουλοι

Με νέα απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά τους γεωργικούς συμβούλους και κυρίως το σύστημα πιστοποίησης.

Η κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 199999 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186/Β/6 – 2 – 2012 και τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ως φορέας πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, ενώ το σύστημα των γεωργικών συμβουλών είναι στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Ως Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να πιστοποιηθούν μέλη του ΓΕΩΤΕΕ κτηνίατροι, γεωπόνοι και δασολόγοι, οι οποίοι δεν ασχολούνται με εμπορία γεωργικών ή κτηνιατρικών εφοδίων, δεν απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην εκπαίδευση, σε πιστωτικά ιδρύματα, σε συλλογική αγροτική οργάνωση και διαθέτουν τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία.

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα αναλαμβάνει την επιμόρφωσή τους, καθώς και των συνεργατών και των ελεγκτών τους, ενώ θα τηρεί και σχετικά μητρώα.

You might also like