Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την ασφάλεια τροφίμων

Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων είναι η επιδίωξη του προγράμματος "Better food quality – a force for build the health and social welfare", επικεφαλής του οποίου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ.

Στους στόχους του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, συγκαταλέγονται η οικοδόμηση στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και των βουλγαρικών αρχών σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, όπως και η δημιουργία καινοτομικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ελέγχου είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της συνεργασίας.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος που έγινε στις 23 και 24 Μαρτίου, παραβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ και εκπρόσωποι των δύο άλλων εταίρων του έργου, που είναι η Βουλγαρική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η Eurointegra Association.

Γίνεται έτσι ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας του ΕΦΕΤ, με την οποία ο πρόεδρός του Γιάννης Μίχας δηλώνει ότι ανοίγονται δίαυλοι επικοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς ομόλογους φορείς. «Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και ελέγχου των τροφίμων αποτελεί σταθερό προσανατολισμό και προτεραιότητα των δράσεων του ΕΦΕΤ» σημείωσε ο κ. Μίχας.

You might also like