Κατευθυντήρια Οδηγία πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 σε δημόσια κρίση

Σχέδιο κατευθυντήριας οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 για προϊόντα κτηνοτροφίας που δεν προέρχονται από γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές εξέδωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το σχέδιο Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές», όπως είναι η πλήρης περιγραφή του, έχει τεθεί ήδη σε δημόσια κρίση.

Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήμα πιστοποίησης του προτύπου, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεών του από επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Διαπίστευσης, τις αρμόδιες αρχές και γενικά όλους αυτούς που εμπλέκονται με το αντικείμενο της παρούσας.

Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια κρίση από τις 7/6 και μέχρι τις 6/8 και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ www.agrocert.gr.

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου, μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: [email protected]

You might also like