Ελαφρά μείωση στην κατανάλωση κρέατος δειχνει μελέτη της ICAP

Η εγχώρια κατανάλωση κρέατος, αν και παρουσίασε ετήσιες διακυμάνσεις, ακολούθησε γενικά ανοδική πορεία το διάστημα 1986-2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,62%. Το χοιρινό κρέας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης κρέατος (2010: 32,1%). Η εισαγωγική διείσδυση διευρύνεται συνεχώς την τελευταία εικοσαετία. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την κλαδική μελέτη «Κρέας» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Βασικό χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς κρέατος είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Η καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος, σύμφωνα με την μελέτη, ήταν ελαφρά πτωτική την τελευταία 25ετία, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό -0,43%.

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας παραγωγής κρέατος καλύπτεται διαχρονικά από το κρέας πουλερικών, με μερίδιο 35,4% το 2010 και ακολουθεί το χοιρινό κρέας με ποσοστό συμμετοχής 22,6%. Έπεται, το αιγοπρόβειο κρέας με μερίδιο 21,3%, ενώ η κατηγορία του βόειου/ μοσχαρίσιου ήταν η πιο ελλειμματική. Γενικότερα, το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής στην κατανάλωση βαίνει μειούμενο με την πάροδο των χρόνων (1986: 68,8%, 2010: 55,6%), ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση αυξάνεται (1986: 30,8%, 2010: 47,7%).

Αντίθετα, οι εξαγωγές του εξεταζόμενου κλάδου παραμένουν πολύ χαμηλές (2010: 6,0%). Όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου της η ICAP «σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις και συνθήκες της αγοράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, η κατανάλωση (σε ποσότητα) κρέατος τη διετία 2011-2012 δε θα παρουσιάσει σημαντική διαφοροποίηση και θα κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης».

Η μελέτη περιέχει και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 33 εκ των κυριοτέρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρέατος, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση 5,4% το 2010 σχέση με το 2009. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,5% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος κυμάνθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, τόσο το 2009 όσο και το 2010. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε στη μείωση του μικτού κέρδους κατά 3,8% το 2010/09. Τελικά, το λειτουργικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε σημαντικά (κατά 49,8%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο το 2010, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν κερδοφόρο. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 7,5% το 2010.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συνετάχθη με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 εκ των κυριοτέρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κρέατος, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση (5,6%) το 2010/09, όπως και τα ίδια κεφάλαια (19,8%) την ίδια περίοδο. Οριακή πτώση (0,32%) παρουσίασαν οι πωλήσεις των 44 εταιρειών του δείγματος το 2010/09. Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους οδήγησε σε αύξηση (8,5%) των συνολικών μικτών κερδών. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (παρά την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 8,5%) βελτιώθηκε κατά 14,3% το 2010. Τελικά, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου) διευρύνθηκαν κατά 28,9% το ίδιο έτος, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στα κέρδη EBITDA (12,8%).

You might also like