Προγράμματα για την εκρίζωση νοσημάτων

Προγράμματα για την εκρίζωση νοσημάτων Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε αποφάσεις για την υλοποίηση οκτώ προγραμμάτων σχετικά με την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εκρίζωση νοσημάτων που στοχεύουν στην εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού της χώρας. Τα προγράμματα αυτά καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εφαρμογή του συνόλου των προγραμμάτων, τα οποία εκπονούνται από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ και υλοποιούνται από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα πραγματοποιηθεί εντός του 2013. Ειδικότερα τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν σε:

1. Επιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.
2. Επιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά.
3. Έλεγχο της βρουκέλλωσης των αγελαίων βοοειδών από το βακτήριο Βr. melitensis.
4. Έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.
5. Επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
6. Επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά.
7. Επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα πουλερικά και σε άγρια πτηνά.
8. Επιτήρηση της κλασικής πανώλης των χοίρων και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.

You might also like