ΕΦΕΤ: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «PARC»

Ανακοινώθηκε επισήμως στις 11 Μαΐου στο Παρίσι, η έναρξη της φιλόδοξης Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας από Χημικούς Κινδύνους, με τον αγγλικό τίτλο «European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals» με το ακρωνύμιο «PARC».

Η Σύμπραξη αυτή προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας «νέας γενιάς» αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον τομέα της υγείας του ανθρώπου, όσο και του περιβάλλοντος σε μια προσέγγιση: «Ενιαίας Υγείας». Προσέγγιση που ως στόχο έχει να συμβάλει στην υποστήριξη της «Στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλοδοξίας για «μηδενική ρύπανση» η οποία αποτελεί και βασική δέσμευση της ευρωπαϊκής «Πράσινης Συμφωνίας».

Το πρόγραμμα PARC συντονίζεται από την Γαλλική Αρχή για τα Τρόφιμα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία «ANSES», φέρνοντας σε συνεργασία σχεδόν 200 επιστημονικούς εταίρους από 28 χώρες, καθώς και οργανισμούς της ΕΕ. Η χρηματοδότηση προέρχεται ισομερώς από το Πρόγραμμα «Horizon Europe», το 9ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη της ΕΕ και τους συμμετέχοντες της κοινοπραξίας.

Με την επίσημη ανακοίνωση της έναρξής του στις 11 Μαΐου υπό τη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ, το Πρόγραμμα PARC φιλοδοξεί να φέρει κοντά μια ευρεία κοινότητα ερευνητών και οργανισμών για να προάγει την έρευνα και την ανταλλαγή γνώσεων και για τη βελτίωση των ικανοτήτων στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας από χημικούς κινδύνους. Τα αποτελέσματα αυτής της κοινοπραξίας, θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν νέες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για την μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνα χημικά και την επίπτωσή τους στην υγεία και το περιβάλλον.

Ο στόχος είναι να παραχθούν νέα, εύκολα προσβάσιμα και εύχρηστα δεδομένα σε συνδυασμό με νέες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα PARC θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εργαλείων που θα προσδιορίζουν νέες, λιγότερο επικίνδυνες ουσίες που συνδυάζονται με βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα PARC είναι αρκετά φιλόδοξο όσο αφορά την επιστημονική συνεργασία, καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους διαφορετικούς εταίρους αξιολόγησης επικινδυνότητας να συνεργαστούν πέρα και πάνω από τα προγράμματα και τα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με ειδικούς κανονισμούς διάφορων τομέων. Εντοπίζοντας ευκαιρίες για συνένωση προσπαθειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα βελτιστοποιήσει τους πόρους που διοχετεύονται στην εκτίμηση της επικινδυνότητας από χημικούς κινδύνους και την παρακολούθηση τους και θα επιταχύνει την πρόοδο σε αυτά τα πεδία έρευνας.

Η σύμπραξη θα βασιστεί και θα αναπτύξει το έργο προηγούμενων δράσεων και ειδικότερα αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του «European Joint Programme HBM4EU» («Human Biomonitoring for Europe»), το οποίο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022, καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως το EURION and ASPIS clusters, EU-toxRisk, EuroMix.

Το πρόγραμμα PARC έως σήμερα περιλαμβάνει σχεδόν 200 εταίρους από 28 χώρες, καθώς και 3 ευρωπαϊκές αρχές, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος «EEA» («European Environment Agency»), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων «ECHA» («European Chemicals Agency») και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων «EFSA» («European Food Safety Authority»). Με τη δράση του ευθυγραμμίζει δημόσιους εθνικούς εταίρους απ’ όλη την ήπειρο, συμπεριλαμβάνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές αξιολόγησης επικινδυνότητας, πανεπιστήμια και κρατικούς ερευνητικούς φορείς.
Χαρακτηριστικά, 5 Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα υπουργεία των χωρών που συμμετέχουν, συμβάλλουν στη διαχείριση του Προγράμματος PARC και θα παρακολουθούν τις δράσεις του.

Η σύμπραξη θα διαρκέσει για 7 χρόνια και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2029. Το Πρόγραμμα PARC έχει έναν προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ από τον οποίο ο μισός χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ο υπόλοιπος από τα Κράτη-Μέλη της.
Συντονίστρια της κοινοπραξίας είναι η Γαλλική Αρχή για τα Τρόφιμα, Περιβάλλον και Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – ANSES).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

European partnerships in Horizon Europe

The European Green Deal

The EU Chemicals Strategy for Sustainability

You might also like