Στον ΥπΑΑΤ οι προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης

Την ενδιάμεση Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΘΕΚΕ) παρουσίασε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, η πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη.

Στην Έκθεση συνοψίζονται οι θέσεις και οι προκαταρκτικές προτάσεις μέτρων πολιτικής της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΘΕΚΕ) προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Για την κατάρτιση του ΣΣ για τη νέα ΚΑΠ, προτείνεται:

  1. Να προστεθεί η προστασία του εδάφους στους στρατηγικούς στόχους του ΣΣ.
  2. Να προβλεφθεί η ενσωμάτωση του ΕΣΔΚΕ στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά αναπτυξιακά σχέδια καθώς και στο Εθνικό Χωροταξικό, Ειδικά Χωροταξικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια.

Σύμφωνα με την Έκθεση τα μέτρα πολιτικής της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 πρέπει να στοχεύουν στην:

Α) Προστασία μη υποβαθμισμένων γαιών (μικρός/πολύ μικρός κίνδυνος ερημοποίησης)

Β) Αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών (μέτριος κίνδυνος ερημοποίησης)

Γ) Ανάκτηση ερημοποιημένων γαιών (υψηλός κίνδυνος ερημοποίησης), όπως υποδεικνύει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης και ν’ αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης του στόχου μηδενικής εδαφικής υποβάθμισης μετά το 2030

Για την επίτευξη των στόχων του ΣΣ, προτείνεται:

  • Υιοθέτηση ολιστικής, πολύ-τομεακής, χωρικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της υπαίθρου,
  • Εξασφάλιση της κοινωνικο-οικολογικής ανθεκτικότητας της υπαίθρου,
  • Διαχείριση των έγγειων πόρων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών του εδάφους για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη διατήρηση και προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας για τη γεωργία.

Η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

 

You might also like