ΚΡΕ.ΚΑ: Σε διαπραγματεύσεις με doValue για τις οφειλές

Η ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την εταιρεία “doValue Greece”, η οποία διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας της γνωστοποιήθηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης και υποβολής πρότασης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των τραπεζικών οφειλών της Εταιρείας και ότι οι πιστώτριες τράπεζες επιφυλάσσονται να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Η Εταιρεία σημειώνει ότι σε περίπτωση που οι τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους, η συνέχιση δραστηριότητάς της θα καταστεί αδύνατη καθώς δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της. Για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις προς υποβολή στην doValue, με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διοίκηση της Εταιρείας ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η κατάρτιση και δημοσίευση της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που λήγει στις 31/12/2022, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος.

You might also like