Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον ΠΟΚΚ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 – «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνει:

  • τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελούμενων
  • τον Πίνακα μη Επιλέξιμων/ Απορριφθέντων Αιτήσεων και
  • τα προσωρινά αποτελέσματα/ πίνακες κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, της Πρόσκλησης 1/2023/ΠΟΚΚ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων που αποτελούν και το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων ΠΟΚΚ (https://www.pokk.gr/) μέχρι σήμερα (11/05/2023) και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

 

You might also like