Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο τρίμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε €38,8εκ (€ 31,9εκ. το 2022). Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €2,9εκ έναντι €1,6εκ το 2022.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε €2,2εκ έναντι €1,3εκ το 2022. Tα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης αυξήθηκαν κατά 82% σε €1,7εκ έναντι €0,9εκ το 2022.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €13,9εκ από €9,6εκ το 2022 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €4,2εκ από €-1εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε €9,7εκ. από €10,6εκ. στις 31.12.2022.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) ήταν 56,6% στις 31.03.2023.

You might also like