Επιτροπή Ανταγωνισμού: Χαρτογράφηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Σε άνοδο οι δείκτες του ελληνικού κλάδου σύμφωνα με την Eurostat

Τη χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού σε κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (ΚΦΠ) αποφάσισε να διεξάγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έναυσμα αποτέλεσε η παρατηρούμενη αύξηση των δεικτών κόστους στον κλάδο της κτηνοτροφίας τα τελευταία έτη και ο αντίκτυπος που η αύξηση αυτή έχει στην αλυσίδα αξίας παραγωγής τροφίμων από προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Σημειώνεται πως ο ευρύτερος κλάδος των ΚΦΠ περιλαμβάνει κάθε φάρμακο που προορίζεται για χορήγηση στα ζώα για προληπτικό ή θεραπευτικό ή διαγνωστικό σκοπό, και κάθε φαρμακούχο πρόμειγμα και φαρμακούχο ζωοτροφή.

Σκοπός της Χαρτογράφησης είναι να αποτυπώσει την αλυσίδα αξίας και τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αυξήσεις σε σύνθετες ζωοτροφές και κτηνιατρικές δαπάνες

Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ελλάδα τόσο ο δείκτης τιμών σύνθετων ζωοτροφών όσο και ο δείκτης κτηνιατρικών δαπανών παρουσιάζουν αυξητική τάση από το 2020 και μετά. Ειδικότερα, ο δείκτης σύνθετων ζωοτροφών αυξήθηκε από 96 μονάδες το 2020 σε 127 μονάδες έως και το τρίτο τρίμηνο του 2023 (ποσοστιαία αύξηση κατά 33%).

 

 

Από την άλλη, ο δείκτης κτηνιατρικών δαπανών αυξήθηκε από 104 μονάδες το 2020 σε 117 μονάδες έως και το τρίτο τρίμηνο του 2023 (ποσοστιαία αύξηση κατά 13%).

 

 

Σχετικά με τη Χαρτογράφηση αγορών

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σημειώνεται πως η Χαρτογράφηση είναι ένα εργαλείο που της επιτρέπει να μελετά τις συνθήκες ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε αγορά ή κλάδο της οικονομίας, όταν αυτό απαιτείται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της.  Η Χαρτογράφηση εκκινεί άμεσα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

You might also like