Φόρουμ για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων από την Ε.Ε.

Την δημιουργία ενός φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η σύνθεση της οποίας να αντικατοπτρίζει το σύνολο των παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα 3 Αυγούστου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Απόφαση το φόρουμ πρέπει να αποτελείται από προσωπικότητες υψηλού επιπέδου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη και τους τομείς της γεωργίας, του κλάδου μεταποίησης των γεωργικών τροφίμων και διανομής προϊόντων διατροφής καθώς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν πραγματογνωμοσύνη στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ειδικότερα στην Απόφαση αναφέρεται ότι η Ε.Ε. προωθεί δέκα πρωτοβουλίες πολιτικής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των τροφίμων και δεσμεύτηκε να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή τους, κατόπιν συζήτησης με τους συμμετέχοντες. Το φόρουμ πρόκειται να επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα των γεωργικών τροφίμων. Για το σκοπό αυτό, παρακολουθεί, αφενός, τις συστάσεις που διατυπώνονται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων που συστάθηκε με την απόφαση 2008/359/ΕΚ της Επιτροπής, και αφετέρου, την εφαρμογή των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη». Σύνθεση Το φόρουμ αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 45 μέλη: – τις εθνικές αρχές των κρατών μελών αρμόδιες για τον κλάδο των τροφίμων σε υπουργικό επίπεδο – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, εμπορίου και διανομής προϊόντων γεωργικών τροφίμων στην Ένωση – ενώσεις και ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων και του εμπορίου και της διανομής προϊόντων γεωργικών τροφίμων στην Ένωση- μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στα ζητήματα σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Κάθε μέλος του φόρουμ ορίζει έναν μόνιμο εκπρόσωπο στην προπαρασκευαστική ομάδα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Τα μέλη διορίζονται για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης και διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρις ότου αντικατασταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή μέχρι τη λήξη της εντολής τους.

You might also like